OGŁOSZENIE O KONKURSIE SARP NR 1009

27 lipca 2021 roku

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu we
współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wrocław
ogłasza

DWUETAPOWY REALIZACYJNY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ NOWEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEGO D1 AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IMIENIA EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

Cel i przedmiot Konkursu:

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 Akademii Sztuk Pięknych im. 

Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotem dwuetapowego Konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 w ramach kampusu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta przy ul. Romualda Traugutta we Wrocławiu.

Konkurs w Etapie I obejmuje zakres studialny, którego celem jest określenie kierunków rozwoju wschodniej pierzei kampusu ASP przy ul.  Romualda Traugutta i potencjału możliwej do zrealizowania w przyszłości zabudowy. Zakres realizacyjny – Etap II – obejmuje koncepcję budynku dydaktyczno-administracyjnego, oznaczonego symbolem D1, uwzględniający ustalenia wzajemnych relacji przestrzennych, przedstawione w ramach Opracowań studialnych Etapu I Konkursu.

Nagrody:

Nagrodami w Konkursie są Nagrody pieniężne w łącznej kwocie 120 000,00 zł brutto (I Nagroda – 40 000,00 zł brutto, II Nagroda – 30 000,00 zł brutto i III Nagroda – 20 000,00 zł brutto oraz dwie Nagrody pieniężne w formie Wyróżnień po 15 000,00 zł brutto każda), a także zaproszenie Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa otrzymała I Nagrodę, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.   

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 23.08.2021

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie:   

www.wroclaw.sarp.org.pl         

Wszelka komunikacja Uczestników z Organizatorem/Zamawiającym odbywa się poprzez Platformę komunikacji elektronicznej SOLDEA EPZ

Instrukcja filmowa korzystania z Platformy: https://www.youtube.com/watch?v=FEpOx1P0Fds