Konkurs studialno – ideowy na projekt zabudowy i zagospodarowania głównej osi kompozycyjnej Gdyni – PIRS PRZYSZŁOŚCI

23 sierpnia 2021 roku

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza do udziału w Konkursie studialno-ideowym na projekt zabudowy i zagospodarowania głównej osi kompozycyjnej Gdyni – Pirs Przyszłości.

Organizator: Gmina Miasta Gdyni

Rodzaj i forma konkursu:
Konkurs jest konkursem urbanistyczno-architektonicznym w następującej formule:

 • konkurs studialno-ideowy – zakresem Konkursu jest projekt zabudowy i zagospodarowania głównej osi kompozycyjnej Gdyni, stanowiący wizję funkcjonalno-przestrzenną ukształtowania obszaru objętego granicami konkursu;
 • konkurs otwarty – do Konkursu może przystąpić każdy autor / zespół spełniający wymagania określone w niniejszym Regulaminie i nie podlegający wykluczeniu;
 • konkurs z nagrodami finansowymi – przewidziana na nagrody i wyróżnienia kwota zostanie w całości przekazana na te nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 • konkurs jednoetapowy – z chwilą, gdy Konkurs zostanie rozstrzygnięty i wypłacone zostaną nagrody i wyróżnienia, Konkurs zostanie zakończony, niezależnie od ewentualnych dalszych zamierzeń Organizatora;
 • konkurs nieograniczony terytorialnie – w Konkursie mogą uczestniczyć autorzy / zespoły z kraju i z zagranicy;
 • konkurs prowadzony w języku polskim – dla Regulaminu, wszystkich dokumentów konkursowych, opisów prac konkursowych oraz wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem (pytania/odpowiedzi) – obowiązkowym jest język polski. Oryginały dokumentów w języku obcym muszą być przetłumaczone na
  język polski;
 • konkurs prowadzony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i anonimowości – złożone prace i procedury konkursowe zapewniają bezstronność oceny dokonywanej przez Sąd Konkursowy, który
  tożsamość autorów może rozpoznać dopiero po ustaleniu werdyktu.

Przedmiot i cel konkursu.
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu zabudowy i zagospodarowania stanowiącego autorską propozycję wizji najważniejszej osi kompozycyjnej Gdyni – Skweru Kościuszki, Alei Jana Pawła II oraz Mola Południowego.

Projekt powinien zaprezentować na poziomie studialno-ideowym propozycję przekształcenia obszaru objętego Konkursem, określać relacje z otoczeniem, mając szczególnie na uwadze wartości historyczne, rozwiązania kompozycyjne i funkcjonalne, relacje krajobrazowe i zasady kształtowania wartościowych przestrzeni publicznych.

Celem Konkursu jest uzyskanie inspirujących rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych adekwatnych do oczekiwań, odzwierciedlających ambicje i tradycję Gdyni jako miasta nowoczesnego, którego mieszkańcy i włodarze z nadzieją i ciekawością spoglądają w przyszłość.

Uzyskane rozwiązania mają posłużyć określeniu kierunków przemian, które pozwolą wykorzystać potencjał tej przestrzeni. Nagrodzone i wyróżnione prace stanowić będą inspiracje do ustalenia zagospodarowania i przyszłych przekształceń obszaru objętego konkursem. Mogą zostać wykorzystane przez Organizatora w szczególności do formułowania zapisów aktów prawa miejscowego, a także w innych konkursach lub postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących obszaru objętego Konkursem, a także w folderach reklamowych i ofertowych miasta.

Sąd konkursowy.
Przewodnicząca Sądu Konkursowego: Ewa Kuryłowicz, profesor tytularny w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gen. proj. i wiceprezes pracowni Kuryłowicz & Associates, teoretyk i praktyk architektury;
Sędzia Konkursowy: Izabela Burda, adiunkt w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, Ambasador Arturbain.fr;
Sędzia Konkursowy: Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki;
Sędzia Konkursowy: Iwona Markešić, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni;
Sędzia Konkursowy: Filip Springer, reporter i fotograf, autor książek poświęconych przestrzeni i architekturze;
Sędzia Konkursowy: Renata Stelmach, Architekt Miejski, Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w Urzędzie Miasta Gdyni;
Sędzia Konkursowy: Igor Strzok, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków;
Sędzia Referent: Paulina Szewczyk, Z-ca dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.
W obradach Sądu Konkursowego ma prawo uczestniczyć, bez prawa głosu, Sekretarz Konkursu: Roman Ruczyński.

Terminy Konkursu.
Ogłoszenie Konkursu 17 sierpnia 2021
Termin składania pytań 5 października 2021
Termin udzielenia odpowiedzi na pytania 10 października 2021
Termin składania prac konkursowych 15 listopada 2021
Weryfikacja kompletności i rekodowanie prac przez Sekretarza Konkursu 15 do 20 listopada 2021
Zapoznanie Sędziego Referenta z pracami konkursowymi 22 listopada – 5 grudnia 2021
Obrady Sądu Konkursowego 6 – 9 grudnia 2021
Ogłoszenia wyników Konkursu i dyskusja pokonkursowa w ramach Gali Konkursowej 10 grudnia 2021

Nagrody.
I Nagroda: 50 000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
II Nagroda: 25 000,- zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
III Nagroda: 15 000,- zł (piętnaście tysięcy złotych)
3 x Wyróżnienie: 5 000,- zł (pięć tysięcy złotych)

Więcej informacji o konkursie urbanistyczno-architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora:
www.gdynia.pl/konkurs-pirs