Pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do zadawania pytań poprzez wypełnienie formularza. Odpowiedzi będą publikowane poniżej.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat (wymagane)

Pytanie (wymagane)

 

Pytanie nr 1
W regulaminie napisane jest, że w zespole „powinna” być przynajmniej  jedna osoba posiadająca tytuł mgr. inż architekta. Czy zapis ten jest obligatoryjny czy to tylko sugestia? Czy w przypadku zdobycia nagrody przez osobę, która posiada tytuł inż. arch.  będziecie Państwo weryfikować zgłoszenia i odrzucać osoby bez tytułu mgr. inż ?

Odpowiedź
Tak zapis ten jest obligatoryjny. Zgodnie z pkt.12.1, pkt.12.2 i oświadczeniem zawartym w załączniku A.1 uczestnikami konkursu mogą być osoby legitymujące się wykształceniem architektonicznym (mgr inż. arch.) lub posługujące się osobami posiadającymi wykształcenie architektoniczne (mgr inż. arch.) W zespole projektowym minimum jedna osoba musi posiadać wykształcenie architektoniczne – tytuł – mgr inż. arch.

 

Pytanie nr 2
Regulamin konkursu nie przewiduje weryfikacji zgłoszeń i kwalifikacji uczestników. Jednakże Regulamin wymaga od uczestników konkursu przesyłania zgłoszenia udziału w konkursie, co jest podstawą do złożenia pracy konkursowej  (pkt. 2.3)
Czy w związku z tym zapisem Regulaminu należy rozumieć, że jeżeli uczestnik konkursu nie dokona zgłoszenia (rejestracji) do konkursu w wyznaczonym w Regulaminie terminie do 28 września 2015 r. (pkt. 3) nie będzie mógł później złożyć pracy konkursowej?

Odpowiedź
Zgodnie z zapisem Regulaminu konkursu podstawą złożenia pracy konkursowej jest przekazanie we wskazanym terminie zgłoszenia udziału w konkursie w formie przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego będącego załącznikiem A.1 do Regulaminu. Uczestnik, który nie dokona zgłoszenia, nie może złożyć pracy konkursowej.

 

Pytanie nr 3
Czy udział w publicznej prezentacji prac i dyskusja z mieszkańcami i użytkownikami ulic w dniu 23 listopada 2015 r. jest obligatoryjny dla uczestników konkursu?

Odpowiedź
Udział w prezentacji prac konkursowych skierowanej do mieszkańców i użytkowników nie jest obligatoryjny dla uczestników konkursu. Jeśli chcieliby oni wziąć w niej udział, to zgodnie z zapisami pkt. 19.3 Regulaminu konkursu oraz z oświadczeniem podpisanym w zgłoszeniu udziału (załącznik A.1 – pkt.4) mogą być oni tylko biernymi uczestnikami tego spotkania. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie będą w jakikolwiek sposób zabierali głosu w czasie publicznej prezentacji prac i dyskusji na etapie oceniania prac i rozstrzygania konkursu.

 

Pytanie nr 4
W regulaminie dopuszczane są do konkursu osoby fizyczne, natomiast w załącznikach wymagana jest pieczęć uczestnika konkursu. Czy jest wymagane posiadanie firmy (działalności gospodarczej), aby by uczestnikiem konkursu?

Odpowiedź
Zgodnie z zapisami w regulaminie konkursu w pkt 11.1 i 12.1 uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie. W zależności, kto będzie uczestnikiem konkursu należy stosownie wypełnić formularz zgłoszenia udziału w konkursie. Nie jest wymagane posiadanie firmy (działalności gospodarczej), aby być uczestnikiem konkursu.

 

Pytanie nr 5
Jestem architektem krajobrazu (mgr inż. arch. kraj.), czy w takim razie mogę brać udział w konkursie?

Odpowiedź
Zgodnie z pkt.12.1, pkt.12.2 regulaminu konkursu i oświadczeniem zawartym w załączniku A.1 uczestnikami konkursu mogą być osoby legitymujące się wykształceniem architektonicznym (mgr inż. arch.) lub posługujące się osobami posiadającymi wykształcenie architektoniczne (mgr inż. arch.). Zatem, jeśli w zespole projektowym będzie minimum jedna osoba posiadająca wykształcenie architektoniczne – tytuł – mgr inż. arch., można wziąć udział w konkursie.

 

Pytanie nr 6
W regulaminie konkursu zgodnie z punktem pkt.12.1, pkt.12.2 wymagane jest posiadanie w zespole osoby legitymującej się wykształceniem architektonicznym  z przedstawieniem wymagania posiadanie tytułu zawodowego mgr inż. arch. Co w przypadku osób, które uzyskały wykształcenie w państwach członkowskich UE, które to nie nadają tytułu mgr. inż. arch., czy osoby, które uzyskały wykształcenie w państwach członkowskich, które upoważnia je do wykonywania zawodu architekta mogą również ubiegać się o udział w konkursie?

Odpowiedź
W takiej sytuacji do wniosku zgłoszenia udziału w konkursie (załącznik A.1) należy dołączyć notarialne tłumaczenie na język polski dokumentu potwierdzającego uzyskanie za granicą wykształcenia upoważniającego do wykonywania zawodu architekta i uzyskanie tytułu odpowiadającego polskiemu tytułowi mgr inż. arch. Osoby, które uzyskały wykształcenie w państwach członkowskich UE, upoważniające je do wykonywania zawodu architekta mogą ubiegać się o udział w konkursie. Muszą załączyć tylko wskazane wyżej tłumaczenie notarialne potwierdzające ich wykształcenie.

 

Pytanie nr 7
We wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, znajduje się miejsce opisane jako „pieczęć firmy uczestnika konkursu”. Jeśli chęć udziału w konkursie wykazują osoby fizyczne nie posiadające firmy, to czy należy to pole pozostawić puste?

Odpowiedź
Tak, w takiej sytuacji, gdy w konkursie chce wziąć udział osoba fizyczna nieposiadająca pieczęci, miejsce to pozostaje puste.

 

Pytanie nr 8
Proszę o informację, czy wystarczy do dnia 29.10. br. jak prześlę pracę konkursową do Państwa siedziby oraz czy liczy się data stempla pocztowego czy fizyczne dostarczenie paczki?

Odpowiedź
Zgodnie z zapisami w regulaminie konkursu, prace konkursowe należy składać dnia 29 października br. (czwartek) w siedzibie SARP Oddział w Poznaniu w godzinach od 15.00 do 19.00. Oznacza to, że praca konkursowa musi być fizycznie dostarczona przed godziną 19.00 do biura SARPu. Może być wysłana pocztą lub przez kuriera, ale musi przyjść na czas.

 

Pytanie nr 9
Czy regulamin konkursu dopuszcza zdefiniowanie na nowo wszystkich istniejących przestrzeni objętych przedmiotem konkursu (w nawiązaniu do zapisu regulaminu pkt. 6.1 „W nawiązaniu do już urządzonych, wrośniętych w miasto przestrzeni publicznych, zaakceptowanych w powszechnym odczuciu społecznym, jak np. plac Wolności, plac przed budynkiem CK Zamek, dopuszcza się propozycje redefinicji tych przestrzeni.”)

Odpowiedź
Tak, zgodnie z zapisami regulaminu dopuszczone jest zdefiniowanie na nowo wszystkich przestrzeni objętych konkursie, a ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni publicznej ulicy Św. Marcin. Ponadto, koncepcja powinna uwzględniać szerszy kontekst miejski i powiązania z otoczeniem terenu objętego konkursem.

 

Pytanie nr 10
Czy regulamin konkursu dopuszcza zmianę lub przekształcenie istniejących obiektów kubaturowych nie oznaczonych, w załączniku B.5, kolorem szarym – „obszar opracowania konkursowego 83 717 m2″ ?  Czy dopuszcza się zmianę/przekształcenie ścian domykających wnętrza urbanistyczne będące przedmiotem konkursu?

Odpowiedź
Nie, regulamin konkursu nie dopuszcza zmiany lub przekształcenia istniejących obiektów kubaturowych.

 

Pytanie nr 11
Czy dopuszcza się zmianę/przekształcenie ścian domykających wnętrza urbanistyczne będące przedmiotem konkursu?

Odpowiedź
W przypadku ul. 27 Grudnia (dziedziniec przed Teatrem Polskim) konieczne jest dostosowanie rozwiązań do wariantowego domknięcia północnej pierzei ulicy (z wglądem szczelinowym na dziedziniec lub z szerokim otwarciem widokowym na szerokość elewacji Teatru Polskiego), zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Poznania – Centrum 2”. W pozostałych przypadkach nie dopuszczona jest zmiana/przekształcenie ścian wnętrza urbanistycznego poza obszarem konkursu.

 

Pytanie nr 12
Czy regulamin konkursu dopuszcza propozycję wprowadzenia nowych obiektów kubaturowych na „obszarze opracowania konkursowego 83 717 m2″ ?

Odpowiedź
Tak, regulamin dopuszcza wprowadzenie nowych obiektów kubaturowych, które są zgodne z zapisami: obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków przestrzennych miasta Poznania lub miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego, dostępnych na stronie internetowej: www.mpu.pl.

 

Pytanie nr 13
Na mapce z warunkami jest szraf oznaczający przestrzenie „wyjęte” z ruchu kołowego. Takie oznaczenie jest też w ul. 27 grudnia …. ale w północnej części tej ulicy jest pasek niezaszrafowany…czy w związku z tym należy uwzględnić przejazd samochodowy pł stroną ulicy 27 grudnia?

Odpowiedź
Ulica 27 Grudnia w całości powinna być traktowana jako wyłączona z ruchu samochodowego lub z ograniczonym dostępem dla samochodów. Nie ma konieczności uwzględniania przejazdu jej północą stroną.

 

Pytanie nr 14
Czy można zaproponować inne przestrzenie do wyłączenia z ruchu samochodowego?

Odpowiedź
Organizacja ruchu musi być zaprojektowana zgodnie z wytycznymi komunikacyjnymi zawartymi w regulaminie konkursu w pkt.. 29 (str. 22-27) oraz w załączniku B.5.

 

Pytanie nr 15
Jakie są klasy poszczególnych ulic, które są objęte konkursem?

Odpowiedź
Al. Marcinkowskiego – zbiorcza (Z)
ul. Św. Marcin – zbiorcza (Z)
ul. Ratajczaka – zbiorcza (Z)
ul. Gwarna – lokalna (L)
pl. Wolności – lokalna (L)
ul. 27 Grudnia – lokalna (L)
ul. Kantaka – dojazdowa (D)

 

Pytanie nr 16
W regulaminie, w informacjach odnośnie części graficznej wymieniono elementy, które powinny zawierać opracowania terenu w skali 1:1000 oraz 1:500. Czy konieczne jest przedstawienie na rzucie w skali 1:1000 wszystkich elementów wymienionych w podpunktach (w szczególności małej architektury oraz oświetlenia)? Uważamy, iż skala ta jest nieadekwatna do przedstawienia tego typu elementów i będą one nieczytelne.

Odpowiedź
Część graficzną należy wykonać zgodnie z zapisami w regulaminie konkursu, wg pkt.17.1. Rysunki powinny być wykonane w czytelnej grafice. Na rysunkach należy umieścić niezbędne oznaczenia graficzne z opisami (legendy) pozwalające na czytelny ich odbiór.

 

Pytanie nr 17
Czy regulamin konkursu dopuszcza autorską koncepcję organizacji ruchu pieszego, kołowego, tramwajowego; inną niż ta przedstawiona na planszy uwarunkowań konkursowych (załącznik B.5) oraz w regulaminie konkursu,

Odpowiedź
Regulamin konkursu dopuszcza przygotowanie autorskiej koncepcję organizacji ruchu, jednak musi być ona zgodna z wytycznymi przedstawionymi na planszy uwarunkowań konkursowych w załącznik B.5.

 

Pytanie nr 18
Czy Miasto Poznań planuje dodatkowe inwestycje (typu garaż wielopoziomowy), poza obszarem opracowania konkursowego, zapewniające zaplecze parkingowe, które mogłyby wypełnić potrzeby parkingowe inwestycji planowanych na terenie opracowania konkursowego.

Odpowiedź
W załączniku B.12 do regulaminu konkursu, przedstawiono schemat miejsc postojowych oraz obecnych i planowanych parkingów podziemnych w obszarze opracowania oraz w jego otoczeniu.

 

Pytanie nr 19
Czy regulamin konkursu dopuszcza autorską koncepcję zagospodarowania terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Centrum 2″.

Odpowiedź
W obszarze objętych konkursem znajduje się przestrzeń publiczna – przestrzeń ulicy w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum 2”. Zgodnie z regulaminem konkursu, należy zastosować się do jego zapisu – zachować linie zabudowy oraz szczególnie zwrócić uwagę na miejsce lokalizacji wglądu na dziedziniec Teatru Polskiego (od strony ul. 27 Grudnia). Opracowując koncepcję konieczne jest dostosowanie rozwiązań do wariantowego domknięcia północnej pierzei ulicy 27 Grudnia (z wglądem szczelinowym na dziedziniec lub z szerokim otwarciem widokowym na szerokość elewacji Teatru Polskiego).