Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe wraz z opiniami Jury Konkursu.

I Nagroda – praca nr 2
ROMAN RUTKOWSKI ARCHITEKCI
ul. Jesienna 13B, 53-017 Wrocław

Zespół autorski:
arch. Roman Rutkowski – autor
Łukasz Modrzejewski – współautor
Konrad Zaborski – współautor

Opinia o pracy – Nagrodę przyznano za:
Czytelną, spójną, bardzo oszczędną w środkach wyrazu, a jednocześnie niezwykle elegancką i kompleksową ideę odpowiadającą na potrzeby miasta i jego mieszkańców. Trafność decyzji przestrzennych idzie w parze z odpowiednim doborem zaproponowanych rozwiązań materiałowych (np. powierzchnia asfaltowa na Nowym Rynku) nie epatując nadmiernie rozbudowanym detalem nawierzchni, czy mebli miejskich co pozwala zachować właściwą równowagę między podłogą, a ścianami urbanistycznymi kształtującymi historyczne miasto. Każda z zaprojektowanych przestrzeni: Główny Rynek, ulica Kanonicka oraz Nowy Rynek posiada własny unikalny charakter podkreślony bardzo oszczędną kompozycją zieleni wysokiej, która jednocześnie stanowi pełnoprawny element kompozycji w układzie miasta. Właściwie użyta zieleń jest wzmocnieniem i podkreśleniem unikatowego charakteru Rynku, a w rejonie Nowego Rynku stanowi ramy nowego placu jednocześnie nie dopuszczając do ingerencji wizualnej nie zawsze interesujących pierzei istniejącej zabudowy. Zastosowanie zbliżonych formalnie elementów na obu Rynkach opartych na bazie koła wiąże obie przestrzenie zachowując konieczną odrębność, a pokazanie różnicy poziomów terenu wokół rząpi na Głównym Rynku jest sugestią zmian poziomów placu jaki miał miejsce przez wieki.

W opracowaniu podkreślone zostały rozmaite walory przestrzeni publicznej, m.in. edukacyjne, ekologiczne, ekonomiczne, estetyczne, kulturowe, rekreacyjne, społeczne. Myślenie strategiczne, tak bardzo istotne w opracowaniu, odnosi się nie tylko do zadanych fragmentów miasta, ale dotyczy także Starówki miasta Kalisza i wyznacza nowe standardy dla całej przestrzeni publicznej.

Praca jest głęboko przemyślana w sensie idei, ale także zawiera wszystkie niezbędne elementy wyposażenia i infrastruktury obu rynków – placów pozwalające na różnorodne użytkowanie i dostosowanie tych przestrzeni do różnorodnych potrzeb i wymagań miasta, tak kameralnych jak i masowych. Na podkreślenie zasługuje wielofunkcyjność Nowego Rynku i zaproponowane możliwości jego wykorzystania, z jednoczesnym zachowaniem w części jego dotychczasowej funkcji – targowiska handlowego.

Każda z zaproponowanych przestrzeni jest wsparta precyzyjnymi strategicznymi studiami wraz z sugestią, iż ostateczny kształt powinien być wydyskutowany z mieszkańcami w drodze konsultacji.

Prostota użytych środków jest nie tylko szansą na elastyczne użytkowanie przestrzeni, ale także gwarancją wykonalności oryginalnej idei przy utrzymaniu w ryzach budżetu inwestycji.

II Nagroda – praca nr 13
INICJATYWA PROJEKTOWA sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30 lok. 510, 00-739 Warszawa

Zespół autorski:
arch. Piotr Straszak – architekt prowadzący
arch. Mikołaj Zdanowski
arch. Iwona Pawlak
arch. Anna Woźny
arch. Szymon Chwazik

Opinia o pracy – Nagrodę przyznano za:
Wykreowanie spójnych i atrakcyjnych przestrzeni Nowego Rynku i Głównego Rynku, przy zastosowaniu oszczędnych środków. Autorzy pracy zaproponowali prawidłowe i konsekwentne strefowanie funkcji w obszarze Nowego Rynku, przez co stworzyli uporządkowany, zdyscyplinowany i przyjazny charakter tego miejsca, z jednoczesnym umożliwieniem wykorzystywania Nowego Rynku na potrzeby imprez o charakterze okolicznościowym i masowym. Udana propozycja wprowadzenia pawilonu kawiarnianego jako „zwornika” pomiędzy przestrzenią Nowego Rynku a plantami i wylotem ul. Kanonickiej, będącego jednocześnie ukłonem w stronę historycznego układu przestrzennego.

Mankamentem jest zbytnie nagromadzenie małoskalowych elementów na Rynku Głównym.

Według oceny Sądu zaproponowane obiekty na Nowym Rynku mają za małą wysokość w stosunku do otaczającej zabudowy.

III Nagroda – praca nr 6
MPP Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Podwale 61/1, 50-010 Wrocław

Zespół autorski:
arch. Zbigniew Maćków – główny projektant
arch. Mariusz Maury – projektant
arch. Paweł Karpa – projektant
arch. Agata Kowalczyk – projektant
arch. Alicja Mołyń – projektant
arch. Anna Puchała – projektant
arch. Małgorzata Radaj – projektant

Opinia o pracy – Nagrodę przyznano za:
Uczytelnienie i uporządkowanie istniejących przestrzeni urbani-stycznych, wzbogacenie o interesujący detal oraz podporządkowanie komunikacji ruchowi pieszemu. Pomysł zastosowania grafiki posadzki odwołującej się do malarstwa Jana Tarasina ciekawy, jednak nie został w pełni wykorzystany. Na Głównym Rynku zaproponowano fontannę przed Ratuszem, a odsłonięte przez archeologów rząpie wyniesiono nad posadzkę jako dodatkowy element małej architektury.

Ul. Kanonicką przystosowano do ruchu pieszego z nową wyrównaną posadzką. W projekcie zabrakło jednak czytelnego przejścia dla pieszych przez planty.

Na Nowym Rynku wykreowano czytelne strefy, a zaprojektowany plac miejski uzyskał dawną skalę urbanistyczną. Zaprojektowane dwie bryły na jego zamknięciach stworzyły pierzeje, czytelne od wnętrza jak i od zewnętrznych stron tworząc kontrast w stosunku do istniejącej zabudowy, a lokalizacja w miejscu dawnej straży budynku pawilonu gastronomicznego jest poszanowaniem wartości historycznych.

Zastrzeżenie budzi parking nadziemny, który będzie generował duży ruch samochodów i uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich kamienic, a także relatywnie mała przestrzeń placu z zachowaniem dominującej funkcji targowiska czy wreszcie brak wystarczającej ilości zieleni.

Wyróżnienie równorzędne – praca nr 10
SYLWIA SOBKOWIAK-KANIA, JAROSŁAW KANIA, KARIM BAAZIZ
14 Stonefield Avenue, Glasgow G12 0JF, Wielka Brytania

Zespół autorski:
arch. Sylwia Sobkowiak-Kania – projektant wiodący w specjalności architektonicznej arch. Jarosław Kania – projektant w specjalności architektonicznej
arch. Karim Baaziz – projektant w specjalności architektonicznej

Opinia o pracy – Nagrodę przyznano za:
Odwagę myślenia o rozwoju miasta Kalisza i wyznaczania zarówno potencjału Nowego Rynku jak i nowego sposobu użytkowania tej części miasta. Zastąpienie przeważającej funkcji handlowej, z zachowaniem Galerii „Tęcza”, obiektem Centrum Nauki i Sztuki oraz zespołem biurowo-usługowym wymusi nowy charakter także w otaczającej przestrzeni.

Rozwiązanie funkcjonalne i przestrzenne dla Nowego Rynku są spójne choć zaproponowana stylistyka nie nawiązuje dialogu, czy choćby kontrapunktu z istniejąca zabudową. Zaproponowane wysokości projektowanych obiektów powinny być zweryfikowane studiami kompozycyjnymi w szerszym kontekście, gdyż skala i charakter dalece wykraczają poza parametry przestrzenne tej części miasta.

Zaprojektowane obniżenie przestrzeni, choć funkcjonalnie wątpliwe, pozwala na wykreowanie żywej i interesującej przestrzeni o właściwych proporcjach i bardziej kameralnym charakterze. Kaskadowo zaprojektowane schody i rampy dają okazję do kontaktów i zachowań prospołecznych, a ściana obniżenia pozwala na separację wizualną od istniejącej ruchliwej drogi.

Przestrzeń ulicy Kanonickiej jak i Głównego Rynku wyważona, choć zaproponowane układy modułowe obiektów handlowo-usługowych o takiej skali i charakterze stanowią element konkurencji dla historycznej tkanki Starego Miasta odcinając pierzeje i usługi w nich zlokalizowane od uczestników życia w centralnej części Głównego Rynku.

Wyróżnienie równorzędne – praca nr 14
WIEKIERA ARCHITEKCI FILIP WIEKIERA
ul. Grodzka 3/3, 62-800 Kalisz

Zespół autorski:
arch. Filip Wiekiera – autor
arch. Tadeusz Wiekiera – autor
Kamil Szymański – autor
Natalia Banasiak – autor

Opinia o pracy – Nagrodę przyznano za:
Właściwe odczytanie skali Głównego Rynku i relacji przestrzennych obiektów stanowiących jego zagospodarowanie skutkuje redukcją elementów znajdujących się na nim, z pozostawieniem tylko budynku Ratusza (i obrzeżnej małej architektury) oraz klombu, którego historyczna forma, w tym miejscu, jest bardzo ważna dla wielu mieszkańców Kalisza. Ciekawą propozycją nawiązującą do podziemi na Rynku w Krakowie jest utworzenie Muzeum Miasta Kalisza pod posadzką Głównego Rynku. Za wartościowe uznaje się dostrzeżenie potencjału przestrzennego jaki tkwi w budynku Katedry św. Mikołaja wraz z jej otoczeniem i włączenie tej przestrzeni wraz z ekspozycją zabytkowego dzwonu jako małego placu wzbogacającego kompozycję ulicy Kanonickiej. Interesujący jest także pragmatyzm w projekcie ulicy Kanonickiej (nie mającej jeszcze wszystkich cech ulicy) poprzez nadanie jej struktury geometrycznej, z możliwością wypełniania określoną funkcją w zależności od aktualnej aktywności czy potrzeb. Pracę zdaniem Sądu cechuje wrażliwość plastyczna – szczególnie potrzebna w projektowaniu w historycznej tkance odwołującej do kategorii malowniczości.

Za mankament uznano brak ciągłości i spoistości form użytych do „wyposażania” placów i ich niepokojącą odrębność w projektowanej, niewielkiej przestrzeni.

Informacja o ogłoszeniu wyników i wystawie

Szanowni Państwo,
Uczestnicy Konkursu
i wszyscy Zainteresowani,

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu – rozdz. VI, pkt. 3 Zamawiający i Prowadzący postępowanie uprzejmie informują, że publiczne  odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego, rozstrzygnięcie Konkursu i otwarcie  wystawy pokonkursowej nastąpi dnia 11 grudnia 2019 roku (środa) o godzinie 13.00 w KALISZU, w budynku Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30 (hol przy auli im. prof. Jerzego Rubińskiego na
I piętrze – segment C)

W tym samym miejscu, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu, odbędzie się dyskusja pokonkursowa.

Wystawa prac konkursowych odbywać się będzie do dnia 31 stycznia 2020 r. w wyżej wymienionym miejscu, w godzinach otwarcia Uniwersytetu. 

arch. Katarzyna Wrońska, SARP
sekretarz organizacyjny konkursu

Poznań, dnia 28 listopada 2019 r.

WYJAŚNIENIE Prowadzącego postępowanie konkursowe

Szanowni Państwo,
Uczestnicy Konkursu,

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu – rozdz. V, pkt. 2, ppkt 2.2.2. do opisu należy dołączyć informację o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej wg. załącznika nr A.11
Zgodnie z przekazanym wzorem, stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu, załącznik ten ma być podpisany przez Uczestnika Konkursu.
Prowadzący postępowanie oświadcza i informuje, że załącznik ten, jak i pozostałe elementy pracy konkursowej zostanie zaszyfrowany zgodnie z zapisami rozdz. V, pkt.3, ppkt 3.10., aby zapewnić pełną anonimowość prac na tym etapie przebiegu Konkursu.

arch. Katarzyna Wrońska, SARP
Sekretarz Organizacyjny Konkursu

Poznań, dnia 28 października 2019 r.

Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie

Szanowni Państwo,
Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, Rozdz. IV  pkt 3.3, Prowadzący postępowanie zamieszcza ogłoszenie o zakwalifikowaniu uczestników do dalszego udziału w Konkursie.

Wszystkich, którzy zostali zakwalifikowani zaprasza się do złożenia pracy konkursowej wg terminarza Konkursu – dnia 18 listopada 2019 r. w godzinach od 12.00 do 19.00  w siedzibie SARP Oddział w Poznaniu – Poznań, Stary Rynek 56, I piętro.

arch. Katarzyna Wrońska
Sekretarz organizacyjny konkursu

Konkurs SARP nr 988 – Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu