Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE

o konkursie
Przestrzeń wspólna – opracowanie koncepcji zagospodarowania  ulic Taczaka  i  Garncarskiej  w  Poznaniu
jako  przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań.
data ogłoszenia: 19 sierpnia 2014 roku

ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie,
tel. +48 – 61 - 647 72 00, fax. +48 – 61 – 820 17 09

Adres strony internetowej Zamawiającego:  www.zdm.poznan.pl

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Poznaniu, 61-772 Poznań, Stary Rynek 56, tel./fax +48 – 61 – 8520020

Adres strony internetowej konkursu: http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-ulica-taczaka

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

Nazwa nadana konkursowi przez Zamawiającego:
Konkursu na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej w Poznaniu jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań (przestrzeń wspólna).

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektoniczno–drogowej i programowo -  przestrzennej rewitalizacji fragmentu śródmieścia Poznania  i  zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej oraz placu przed budynkiem „starej dyrekcji  kolei” – między ulicami Kościuszki a Taczaka z dominującą funkcją mieszkalną a także funkcją biurową, usługowo–kulturową i  gastronomiczną, z dopuszczoną funkcją drogową z parkowaniem samochodów – rozwiązaną w ramach  „strefy zamieszkania”.

Przedmiotem konkursu jest zaproponowanie nowego zagospodarowania, które połączy komunikację  (kołową, pieszą, rowerową)  ze strukturą zieleni, oświetleniem, elementami małej architektury, ogródkami kawiarnianymi, stoiskami promocyjnymi sklepów i innymi elementami wyposażenia ulicy – w obrębie układu przestrzennego ulic Taczaka i Garncarskiej i ich otoczenia,  z  uwzględnieniem funkcji mieszkaniowych, handlowo-usługowych,  kulturalnych, publicznych itp. przywracających rangę temu obszarowi.

Organizatorzy konkursu oczekują twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno–funkcjonalnych obszaru ulic objętych konkursem w ramach stworzenia przestrzeni dla ruchu, spotkań i rekreacji, stanowiących wspólną przestrzeń dla aktywności społeczno – kulturalnej.

W opracowaniach projektowych należy przede wszystkim zachować charakter społeczno–gospodarczy tych ulic jako mieszkalno–usługowy, tak aby mieszkańcy chcieli tam nadal żyć i korzystać z zaproponowanych udogodnień i rozwiązań, i aby te ulice były chętnie odwiedzane przez gości.

Cel konkursu:
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektoniczno-drogowej umożliwiającej realizację zróżnicowanego programu przestrzenno-funkcjonalnego,   którego walorami byłyby w szczególności jakość i atrakcyjność dla mieszkańców, a także dla odwiedzających tę okolicę, w powiązaniu z istniejącym zagospodarowaniem szerszego otoczenia, łącznie współtworzącymi przestrzeń śródmiejską uwzględniającą założenia funkcjonalne, użytkowe, przestrzenne i estetyczne oraz łączącą  interesy różnych grup użytkowników tej ważnej śródmiejskiej przestrzeni.  Celem konkursu jest uzyskanie możliwie najbardziej uniwersalnej i mobilnej przestrzeni wspólnej dla ulicy Taczaka i Garncarskiej, pozwalającej na ich różnorodną aranżację w  zależności od potrzeb funkcjonalno – użytkowych,  pór roku itp.

Celem konkursu jest także wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektu architektoniczno-drogowego ulicy Taczaka w Poznaniu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.20.00-0

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi takie uprawnienia lub podmioty te występujące wspólnie. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy w rozumieniu Ustawy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik, a w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, przynajmniej jeden posiada aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności  architektonicznej i przynajmniej jeden posiada aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.  O dopuszczenie do udziału w Konkursie może ubiegać się Uczestnik Konkursu, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania na stronie:
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-ulica-taczaka/materialy-konkursowe

PROCEDURA

Kryteria oceny prac konkursowych:
Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

-  oryginalność i spójność koncepcji przestrzenno-urbanistyczno-architektonicznej,
-  uniwersalność i różnorodność przestrzeni publicznych  – elastyczność i podatność na zmiany funkcji,
-  rozwiązania komunikacyjne w zakresie ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego (łącznie z parkowaniem) realizujące założenia wspólnej przestrzeni („shared space”),
-  atrakcyjność elementów architektonicznych – małej architektury itp.,
-  kompozycja nawierzchni, zieleni, oświetlenia itp.,
-  realność rozwiązań realizacyjnych.

Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej.

 SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO

 Przewodniczący:
-   arch. Andrzej Kurzawski  – SARP Poznań

Sędzia referent:
-    arch. Przemysław Woźny – SARP Poznań

Członkowie:
-    Katarzyna Bolimowska – z-ca Dyrektora ZDM w Poznaniu
-    Piotr Libicki – koordynator ds. estetyki  wizerunku Miasta Poznania
-    Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący  Komisji Rewitalizacji RMP
-   Maciej Frąckowiak – socjolog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
-    dr Andrzej Rataj – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu
-    Włodzimierz Marciniak – członek Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu
-    Michał Marcinkowski  – przedsiębiorca z ulicy Taczaka
-    dr arch. Eugeniusz Skrzypczak – SARP Poznań
-    arch. Andrzej Maciej Maleszka – SARP Poznań

Zastępcy sędziego:
-   arch. Aleksandra Kornecka  – SARP Poznań
-   Andrzej Billert – ZDM

Sekretarz konkursu:
-    arch. Katarzyna Wrońska – SARP Poznań

TERMINARZ KONKURSU

Ogłoszenie wyników konkursu, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac18 grudnia 2014 r.

Ogłoszenie konkursu 19 sierpnia  2014 r.
Składanie pytań w sprawach formalnych do 18 września 2014 r.
Odpowiedzi na  pytania w sprawach formalnych
(odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
do 19 września 2014 r.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 23 września 2014 r.
Ogłoszenie o kwalifikacji uczestników konkursu 30 września 2014 r.
Składanie pytań w sprawach merytorycznych do 12 listopada 2014 r.
Odpowiedzi na pytania do 18 listopada 2014 r.
Składanie prac konkursowych 2 grudnia  2014 r.
Wystawa pokonkursowa od 18 grudnia 2014 r.
do 30 stycznia 2015 r.
NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród:
W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody w wysokości łącznej 21.000 zł brutto oraz dwa wyróżnienia sponsorowane.

Organizator przewiduje następujący podział nagród:

I nagroda – kwota brutto 10.000  złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki na opracowanie projektu architektoniczno–drogowego zagospodarowania przestrzeni ulicy Taczaka i ulicy Garncarskiej

II nagroda  – kwota brutto 7.000  złotych

III nagroda – kwota brutto 4.000  złotych