Pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do zadawania pytań poprzez wypełnienie formularza. Odpowiedzi są publikowane poniżej.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat (wymagane)

Pytanie (wymagane)

Pytanie nr 1
Mamy pytanie odnośnie liczby miejsc parkingowych. Czy dysponują Państwo takimi informacjami jak wymagana liczba miejsc parkingowych dla mieszkańców ulicy Taczaka i Garncarskiej? Uważamy tę informację jako kluczową dla poprawnego rozwiązania konkursu.

Odpowiedź
Zgodnie z Regulaminem konkursu uzyskanie korzystnej ilości miejsc parkingowych na ulicach Taczaka i Garncarskiej stanowi m.in. jedno z zadań tego konkursu. W zależności od przyjętych rozwiązań koncepcyjnych uczestnik konkursu zobowiązany jest sam wyznaczyć ilość miejsc parkingowych. Z uwagi na zmienną organizację ruchu tzn. letnią i zimową można  inaczej zagospodarowywać przestrzeń przeznaczoną na miejsca parkingowe w zależności od sezonu. Wyznaczanie miejsc parkingowych ma trochę charakter meblowania ulicy.  Należy tak lokalizować miejsca parkingowe, aby nie blokować dojazdów i dojść do posesji. Projektując nowe zagospodarowanie ulic Taczaka i Garncarskiej należy pamiętać o mieszkańcach i ich wygodzie, o tym, że muszą dojechać samochodem i w wolnej przestrzeni ulicy go zaparkować, trzeba pamiętać o dojazdach na posesje, dostawach towarów, wywożeniu śmieci, oczyszczaniu ulic itp..

 

Pytanie nr 2
Czy jako uprawnienia drogowe są również zaliczane uprawnienia konstruktorów, którzy posiadają uprawnienia drogowe w ograniczonym zakresie? (np. brak możliwości projektowania autostrad i mostów). Czy przedstawienie takich uprawnień nie będzie wiązało się z dyskwalifikacją uczestnika?

Odpowiedź
Uczestnicy konkursu składający wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie składają jedynie oświadczenia, że w składzie zespołu projektowego jest co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej. Wystarczą uprawnienia umożliwiające wykonanie projektu drogowego obu ulic. Do wniosku nie należy dołączać dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień.

 

Pytanie nr 3
W regulaminie pojawia się informacja iż  „W zespole realizującym zamówienie powinni też się znaleźć architekci krajobrazu i specjaliści w zakresie kształtowania zieleni miejskiej, którym znana jest specyfika projektowania zieleni w pasie drogowym”, natomiast we wniosku o dopuszczenie oświadcza się, że w składzie zespołu znajdzie się architekt krajobrazu. Proszę o uściślenie, czy architekci krajobrazu/specjaliści w zakresie kształtowania zieleni POWINNI czy MUSZĄ się pojawić w zespole realizującym zamówienie.

Odpowiedź
Zgodnie z Regulaminem konkursu  pkt. 13.1. uczestnik konkursu musi spełniać stosowne wymagania m.in. dysponować  odpowiednim potencjałem technicznych oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  Zgodnie z pkt.  II. 7. oświadczenia  stanowiącego Załącznik nr  A.1. „ …. W zespole realizującym zamówienie będzie także architekt krajobrazu i specjalista w zakresie kształtowania zieleni miejskiej, którym znana jest specyfika projektowania zieleni w pasie drogowym.”

Odpowiedź – muszą być.

 

Pytanie nr 4
Mam pytanie w sprawie składania wniosku o dopuszczenie do udziału: we wniosku składa się załącznik A.1, w którym nie trzeba się wykazać uprawnieniami. Czy można na konkurs zapisać się jako architekt bez uprawnień i składając pracę konkursową wykazać w załączniku A.5 , że w zespole były osoby z odpowiednimi uprawnieniami?

Odpowiedź
Tak, jeżeli zgodnie z oświadczeniem (Załącznik nr A.1) i punktem 13.1.2. Regulaminu konkursu do wykonywania zamówienia, skieruje się osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, zrzeszone we właściwych izbach zawodowych. . Nazwiska takich osób muszą znaleźć się w wykazie osób biorących udział w opracowaniu pracy konkursowej w Załączniku A.5.

 

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający może udostępnić uczestnikom konkursu podkład w formacie edytowalnym np. dwg ?

Czy Organizator konkursu może przekazać uczestnikom konkursu rysunki elewacji ulic ?

Odpowiedź
Zamawiający – Organizator konkursu posiada tylko mapę zasadniczą do celów informacyjnych dla terenu objętego konkursem. Konkurujący zobowiązani są we własnym zakresie opracować potrzebne im elementy na podstawie skanu tej mapy.

Organizator konkursu nie dysponuje rysunkami elewacji  ulic i w zasadzie do wykonania pracy konkursowej nie są one potrzebne. Potrzebna jest znajomość ulic (na podstawie indywidualnej wizji lokalnej, na podstawie załączonych do Regulaminu fotografii itp.)

 

Pytanie nr 6
Jestem studentką Gospodarki Przestrzennej i bardzo zainteresował mnie Państwa konkurs, ponieważ przestrzeń Taczaka od dawna jest kwestią licznych dyskusji. Pytanie brzmi: Dlaczego nie pozwalacie brać udziału studentom, mającym mnóstwo ciekawych pomysłów i świeże spojrzenie na  przestrzeń miejską? Uważam, że zachęcanie młodych umysłów do uczestniczenia w konkursie i wykonania profesjonalnego projektu byłoby korzyścią dla obu stron. Sama chętnie bym się tym zajęła i podejrzewam, że parę innych osób z mojego roku również byłoby tym zainteresowanych.

Odpowiedź
Konkurs zorganizowany jest zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, a jego celem jest wyłonienie zespołu, któremu Zamawiający ma udzielić zlecenia na dalsze prace projektowe. W związku z tym w zespole muszą być osoby posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na problem szerszego dostępu studentów do udziału w konkursach. Może następnym razem zorganizujemy równoległy konkurs, w którym będą mogły brać udział osoby nie posiadające danych uprawnień.

 

Pytanie nr 7
Czy „zaklejona niepodpisana koperta zwierająca sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą” należy rozumieć jako kopertę z wypełnionym załącznikiem A.5 „Karta identyfikacyjna”, czy też po prostu kartę A4 z numerem przyszłej pracy?

Odpowiedź
Zgodnie z pkt. 14 Regulaminu konkursu, dokumentami jakie muszą dostarczyć uczestnicy konkursu (na etapie zgłoszenia do udziału w konkursie) są: wypełniony załącznik nr A.1. będący wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie i  zaklejona, niepodpisana koperta zawierająca (w środku) sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą (przyszłej) pracy konkursowej.

Zgodnie z punktem 21.3. Regulaminu konkursu do pracy konkursowej (na etapie składania prac) należy dołączyć zaklejoną, niepodpisaną kopertę oznaczoną (na zewnątrz) tylko tą samą sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą co praca konkursowa i zawierającą (w środku) wypełniony załącznik A.5. (karta identyfikacyjna uczestnika konkursu i nazwiska osób biorących udział w opracowaniu pracy konkursowej).

 

Pytanie nr 8
Chcielibyśmy zgłosić się do udziału w konkursie jako grupa pod pseudonimem oczywiście wniosek zostałby podpisany przez jednego z nas, uprawnionego architekta i w razie wygrania konkursu zapewniamy wykonanie opracowania przez osoby uprawnione. Czy wniosek zostanie zaakceptowany przez komisję?
Jakie dodatkowe wymogi musimy spełnić?

Odpowiedź
Zgodnie z zapisami pkt. 13 Regulaminu konkursu uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi takie uprawnienia lub podmioty te występujące wspólnie, które dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zmówienia, tj.: skierują osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: architektonicznej (1 osoba), drogowej (1 osoba), zrzeszone we właściwych izbach zawodowych. W zespole realizującym zamówienie powinni też się znaleźć architekci krajobrazu i specjaliści w zakresie kształtowania zieleni miejskiej, którym znana jest specyfika projektowania zieleni w pasie drogowym. Taki stan powinien być potwierdzony podpisanym oświadczeniem stanowiącym wniosek do konkursu, czyli załącznik nr A.1

 

Pytanie nr 9
Pytanie odnośnie układu plansz. Co należy rozumieć poprzez „OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWE REZERWA” ?

Odpowiedź
Zakres opracowania szczegółowego wybranego przez Uczestnika konkursu fragmentu ulicy Taczaka i ulicy Garncarskiej w skali 1:50 został opisany w pkt. 20.1.3. Regulaminu konkursu. Uczestnik konkursu może przedstawić także dodatkowo inny charakterystyczny dla jego koncepcji fragment tych ulic (wg swojego uznania) w postaci rzutu i przekroju w dowolnej skali. Właśnie miejsce na planszy opisane „OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWE REZERWA” jest przeznaczone na te rysunki.

 

Pytanie nr 10
Cytując załącznik B.7.2. „15. Pani architekt Katarzyna Wrońska stwierdziła, że nie wpłynęły dotąd do SARP-u żadne wytyczne z ZDM z Wydziału Terenów Zieleni, zatem Maja Jaroszewska zobowiązała się dostarczyć odpowiednie materiały, zwłaszcza bieżące opracowania dotyczące placyku między ulicami Taczaka i Kościuszki oraz mapę z aktualnym uzbrojeniem tego terenu.

oraz cytując regulamin konkursu: „32.1. Jedną z najważniejszych spraw związaną z zagospodarowaniem szczególnie ulicy Taczaka jest przywrócenie układu zieleni wysokiej, tam gdzie będzie to możliwe.(…) należy w sposób maksymalny uwzględnić usytuowanie i przebieg w ulicy podziemnej infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem kanalizacji, wodociągu i gazu,(…)” zwracam się z uprzejmym zapytaniem – czy będzie udostępniona mapa o większej czytelności przebiegu uzbrojenia niż załączony już skan mapy zasadniczej albo mapa w wersji cyfrowej?

Odpowiedź
W  nawiązaniu do wcześniej udzielonej już odpowiedzi na pytanie nr 5, Zamawiający – Organizator konkursu informuje,  że posiada tylko mapę zasadniczą do celów informacyjnych dla terenu objętego konkursem. Konkurujący zobowiązani są we własnym zakresie opracować potrzebne im elementy na podstawie skanu tej mapy.

 

Pytanie nr 11
Czy prace konkursowe mogą być składane przed 2 grudnia 2014 roku, czy muszą być dostarczone właśnie w tym dniu?

Odpowiedź
Zgodnie z punktem 21.1 Regulaminu konkursu Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konkursie składają prace konkursowe dnia 2 grudnia 2014 r. w godzinach od 15.00 do 19.00 w siedzibie SARP Oddział w Poznaniu – Poznań, Stary Rynek  56.

 

Pytanie nr 12
Czy zaklejona, niepodpisana koperta oznaczona kodem rozpoznawczym z wypełnionym załącznikiem A.5 w środku musi być przymocowana do opakowania pracy konkursowej, czy musi być umieszczona wewnątrz opakowania?

Odpowiedź
Zaklejona, niepodpisana koperta oznaczona sześciocyfrową liczba rozpoznawczą     (taką jak praca konkursowa)  zawierająca wypełniony załącznik A.5 musi być umieszczona wewnątrz opakowania, w którym będą znajdowały się plansze konkursowe i część opisowa z wydrukami plansz.

 

Pytanie nr 13
Czy możliwa jest inna organizacja ruchu kołowego w obszarze opracowania. np. 1. zmiana usytuowania wjazdu w ulicę Taczka z ulicy Kościuszki i tym samym przeorganizowanie placu przed budynkiem „starej dyrekcji kolei”,  2.  utworzenie z ulicy Garncarskiej ulicy ze ślepy końcem i zamknięcie możliwości przejazdu do ulicy  Św.  Marcin. Czy powyższe decyzje projektowe będą traktowane jako niespełnienie warunków konkursu i równoznaczne z dyskwalifikacją pracy?

Odpowiedź
Zgodnie z Regulaminem konkursu ulice mają zachować ruch samochodowy jednokierunkowy, z utrzymaniem istniejącego kierunku ruchu. Decyzje projektowe należą do projektantów.

Pytanie nr 14
Czy zielona linia na załączniku B.6 oznacza bezwzględny zakres opracowania pracy konkursowej  oraz czy włączenie do tego zakresu np. placu – skweru po drugiej stronie ulicy Kościuszki, vis-a-vis placu przed budynkiem „starej dyrekcji kolei”, a także wnętrz dwóch kwartałów przy ulicy Garncarskiej otwartych na ulicę znajdujących się po zaraz za budynkiem narożnikowym ulic Garncarska – Taczka,  będzie traktowane jako niespełnienie warunków konkursu i równoznaczne z dyskwalifikacją pracy?

Odpowiedź
Obszar opracowania oznaczony zieloną linią jest zakresem obowiązującym. Opracowania wykraczające poza ten obszar nie będą miały wpływu na ocenę pracy konkursowej.

 

Pytanie nr 15
Czy zapis w regulaminie konkursu dot. rodzaju nawierzchni (kostka brukowa) musi być bezwzględnie spełniony?, tym samym czy zastosowanie innego materiału i odważnej kolorystki będzie traktowane jako niespełnienie warunków konkursu i równoznaczne z dyskwalifikacją pracy?

Odpowiedź
Decyzje projektowe należą do projektantów. W Regulaminie konkursu zapisano –  zastosowanie nawierzchni kamiennych, w tym   dużych płyt granitowych,  kostki drobnej oraz dużej kostki.   Faktura materiału kamiennego musi być wygodna dla ruchu pieszego, ustawiania ogródków i stoisk handlowo – promocyjnych bezpośrednio na nawierzchni.

 

Pytanie nr 16
Czy przedstawienie pracy konkursowej na więcej niż dwóch planszach formatu 100×70 będzie traktowane jako niespełnienie warunków konkursu i równoznaczne z dyskwalifikacją pracy?

Odpowiedź
TAK. Praca musi być zgodna z załącznikiem A-3 (układ plansz).

 

Pytanie nr 17
Czy donice z zielenią będą usuwane na zimę?  Jeśli tak to kto ma być odpowiedzialny za ich dowóz, wywóz i przechowywanie w okresie zimowym?

Odpowiedź
Będzie to zależało od zaproponowanego rodzaju roślinności. Zasadniczo zieleń powinna być dostosowana do panującego klimatu, co spowoduje, że donice nie będą musiały być sezonowo usuwane. Na etapie konkursu problem ten nie jest rozstrzygnięty.

Pytanie nr 18
Kto jest odpowiedzialny za montaż i demontaż  ogródków letnich (stoły, krzesła, parasole i innej elementy małej architektury związane z ogródkami) ?

Odpowiedź
Odpowiedzialni są właściciele ogródków.

Pytanie nr 19
Czy możliwe jest wyłączenie ulicy Garncarskiej z ogólnodostępnego ruchu kołowego i wprowadzenie możliwości przejazdu i parkowania tylko pojazdom uprzywilejowanym (mieszkańcy, właściciele lokali usługowych, itp.) Czy wprowadzenie takiego rozwiązania będzie traktowane jako niespełnienie warunków konkursu i równoznaczne z dyskwalifikacją pracy?

Odpowiedź
Decyzje projektowe należą do projektantów. Zgodnie z Regulaminem konkursu ulice mają zachować ruch samochodowy jednokierunkowy, z utrzymaniem istniejącego kierunku ruchu.

Pytanie nr 20
Czy możliwe jest wykorzystanie przestrzeni wokół skweru u zbiegu ulic Kościuszki i Taylora do wprowadzenia miejsc parkingowych obsługujących mieszkańców Taczaka i Garncarskiej (skwer leży poza obszarem opracowania przedstawionym na załączniku B.6)

Odpowiedź
Opracowania wykraczające poza obszar objęty konkursem (zgodnie z załącznikiem B.6) nie będą miały wpływu na ocenę pracy konkursowej.

 

Pytanie nr 21
Jak traktować zalecenie regulaminu dot. zieleni wysokiej. P. 32.1 podkreśla wagę wprowadzenia jej do wnętrza ulicy, z drugiej strony lokalizacja miejsc pod zieleń wysoką ma uwzględniać bieżący – obecny przebieg infrastruktury. Takie założenie z pewnością utrudni atrakcyjną kompozycję zieleni wysokiej. Czy można zatem zakładać lokalne przekładki podziemnej infrastruktury?

Odpowiedź
Zgodnie z zapisami w Regulaminie konkursu jedną z najważniejszych spraw związaną z zagospodarowaniem szczególnie ulicy Taczaka jest  przywrócenie układu zieleni wysokiej, tam gdzie będzie to możliwe. Tak, można zakładać lokalne przekładki podziemnej infrastruktury, jeżeli będą uzasadnione projektowo i …. kosztowo.

 

Pytanie nr 22
Czy organizator dopuszcza przebudowę podziemnej infrastruktury jeśli uzasadnieniem takich działań będzie jakość rozwiązań projektowych? Drugim, – praktycznym – efektem może być przegląd sieci i powiązanie odpowiednich elementów sieci w wiązki. Obecny ich przebieg jest dość chaotyczny.

Odpowiedź
Na etapie konkursu Zamawiający nie przewiduje przekładek sieci.

 

Pytanie nr 23
Na ile ważny dla władz miasta jest „Katalog mebli miejskich”? Regulamin daje możliwość skorzystania z gotowych rozwiązań albo wprowadzenie własnych. W tym drugim przypadku: nowe wzory mają uzupełniać linię estetyczną czy mogą być zupełnym odwróceniem na zasadzie kontrastu.

Odpowiedź
Decyzje projektowe w tym zakresie należą do projektantów.

 

Pytanie nr 24
Czy narzucone widoki mogą być przesunięte w pionowej lub poziomej osi?

Odpowiedź
Zgodnie z zapisami w Regulaminie konkursu należy wykonać dwie  wizualizacje wnętrza ulicy Taczaka z zadanych kierunków – jedną z poziomu ulicy, drugą z poziomu zbliżonego do wysokości gzymsów budynków (zgodnie z załącznikiem nr B.6) oraz jedną dotyczącą ulicy Garncarskiej – z poziomu zbliżonego do wysokości gzymsów budynków, z zadanego kierunku (zgodnie z załącznikiem nr B.6), dodatkowo można wykonać charakterystyczną dla danej pracy wizualizację z kierunku i z poziomu wg uznania konkurujących.

Prezentacja prac konkursowych zgodna z załącznikiem nr A.3 ma na celu równe traktowanie wszystkich uczestników konkursu, a Sądowi Konkursowemu zapewnia  porównywalność i obiektywną ocenę złożonych prac.