Konkurs „Polski Cement w Architekturze”

Stowarzyszenie Producentów Cementu oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich ogłasza kolejną, XVII edycję konkursu na najlepsze realizacje z użyciem technologii betonowej, wykonane i przekazane do użytku do końca 2012 roku.
Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać:
1. zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4,
2. opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 1 strony maszynopisu formatu A-4,
3. składu zespołu autorskiego (dane kontaktowe)
4. dane inwestora oraz wykonawcy (dane kontaktowe)
5. materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:
– 8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli),
– rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Polski Cement w Architekturze.

Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 31 października 2013 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2013 roku na adres:

Dział Wydawnictw i Promocji Architektury SARP
ul. Foksal 2
00-950 Warszawa

Regulamin Konkursu pdf_icon