Regulamin Konkursów SARP

Kodeks konkursowy, zasady i wytyczne
oraz
REGULAMIN KONKURSÓW ARCHITEKTONICZNYCH I URBANISTYCZNYCH
STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH

przyjęty Uchwałą Zarządu Głównego SARP
nr 46 z dnia 28.03.2009 r.

KODEKS KONKURSOWY OPRACOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH

Warszawa 2008

WPROWADZENIE

Jakość środowiska wybudowanego ma znaczenie kulturotwórcze, gospodarcze i społeczne. Zamawiający, który zamierza zrealizować najbardziej korzystną koncepcję inwestycji lub sposobu zagospodarowania terenu powinien dysponować kilkoma porównywalnymi rozwiązaniami architektonicznymi lub urbanistycznymi. Można to osiągnąć przez zorganizowanie odpowiedniego konkursu, który jest najwłaściwszą metodą wyboru i oceny idei, projektu, projektanta, a także technik i sposobów realizacji.

Wybór najkorzystniejszego rozwiązania oraz wybór autora – architekta (zespołu autorskiego) – w drodze konkursu daje zamawiającemu istotne korzyści:
W obszarze merytorycznym :
1. otrzymanie kilku różnorodnych rozwiązań projektowych;
2. rozwiązanie wielu problemów, które zazwyczaj występują w konkretnej lokalizacji inwestycji;
3. pozyskanie uznanych architektów oraz młodych utalentowanych twórców;
4. dostęp do fachowych i miarodajnych opinii o rozwiązaniach projektowych, które wyraża sąd konkursowy;
5. wymierne oszczędności we wstępnej fazie inwestowania przez uzyskanie możliwości wyboru najodpowiedniejszego wariantu spośród kilku rozwiązań;
W obszarze medialnym:
5. możliwość reklamy zamawiającego oraz promocji przedsięwzięcia objętego konkursem, a przez to możliwość stworzenia dostępu do dodatkowych źródeł finansowania;
W obszarze finansowym i praktycznym:
7. ustanowienie wykonawcy – autora zadania projektowego – w sposób odpowiadający procedurze wymaganej w przypadku korzystania z finansów publicznych, kiedy zamawiającym jest instytucja publiczna, administracja lokalna czy rządowa.

Stowarzyszenie Architektów Polskich, w wyniku wieloletnich doświadczeń, wypracowało reguły przeprowadzania i rozstrzygania konkursów, doskonaląc je i dostosowując do wciąż weryfikowanych przez życie wymagań naszych partnerów. Niezmienne w nich pozostają podstawowe zasady prawidłowo sformułowanych warunków, równości startu i możliwości profesjonalnych rozstrzygnięć, które są podstawą do tego, aby wyniki konkursów przyniosły satysfakcję ich organizatorom i uczestnikom.

Na niniejszy Kodeks Konkursowy składają się:

A. Zasady konkursów architektonicznych, urbanistyczno-architektonicznych i urbanistycznych – opracowane przez SARP.
Dokument ten zawiera podstawowe, kardynalne przepisy w organizowaniu, przeprowadzaniu i rozstrzyganiu konkursów architektonicznych. Skierowany jest do zamawiających, organizatorów konkursów, organów SARP, sędziów konkursowych, uczestników konkursów.
Dokument stanowi kanon zasad konkursowych. Określa minimum niezbędnych reguł, których zastosowanie zapewnia zamawiającym i organizatorom konkursów oraz architektom, uczestnikom konkursów i biorącym udział w ich sędziowaniu oraz organizowaniu, podstawowy poziom gwarancji celowości, skuteczności i bezstronności na każdym etapie przeprowadzanej procedury konkursowej.
Konkurs przeprowadzany na podstawie tego dokumentu ma gwarancję uzyskania poparcia SARP przy ubieganiu się organizatora o to. Sędziowie konkursowi SARP, zaproszeni przez organizatora do sędziowania konkursu będą się mogli tego podjąć wyłącznie po stwierdzeniu, że przeprowadzany jest bez naruszenia zawartych w nim zasad oraz po powiadomieniu i za zgoda swojego macierzystego kolegium sędziów konkursowych. Uczestnictwo sędziów konkursowych SARP w sądzie konkursowym jest automatycznie stwierdzeniem poparcia udzielonego konkursowi przez SARP.
B. Wytyczna SARP dla organizatorów konkursów architektonicznych, urbanistyczno-architektonicznych i urbanistycznych
Jest to zbiór zasad DOBREJ PRAKTYKI opisujący stosowane metody i reguły w praktyce konkursowej, odpowiadający na możliwie szerokie spektrum dylematów pojawiających się podczas organizowania, przeprowadzania i rozstrzygania konkursów architektonicznych. Dokument będący swoistą instrukcją obsługi konkursu, przewodnikiem po procedurach, wskazuje możliwe do przyjęcia rozwiązania w konkretnych przypadkach, ukazując ich istotne cechy – zalety bądź wady w konkretnych sytuacjach konkursowych. Dokument będący zbiorem rekomendacji w praktyce konkursowej skierowany jest przede wszystkim do sędziów konkursowych i organizatorów konkursów, a także ich uczestników, jako narzędzie pozwalające zorganizować i przeprowadzić konkretną procedurę konkursową w możliwie najlepszy sposób, a być może także lepiej zrozumieć w czym się uczestniczy.
C. Wzory dokumentów rekomendowane przez SARP
Załącznik zawierający zbiór wzorcowych lub przykładowych dokumentów stosowanych w konkursach takich jak np.: regulaminy i warunki konkursowe, karty uczestnictwa, oświadczenia, protokoły, karty zgłoszeń itp. Dokument skierowany do sędziów konkursowych i organizatorów konkursów, a także ich uczestników oraz do zamawiających.
D. Lista Sędziów Konkursowych SARP
Załącznik zawierający imienną listę sędziów konkursowych SARP z ukazaniem ich macierzystych Oddziałów SARP, pod których auspicjami działają. Dokument jest skierowany do zamawiających i organizatorów procedur udzielania zamówień na usługi architektoniczne, tak publicznych jak prywatnych.
Dokument podlega bieżącej aktualizacji.
E. Regulamin Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych Stowarzyszenia Architektów Polskich
Dokument wewnętrzny Stowarzyszenia Architektów Polskich ze zdefiniowanym zbiorem instytucjonalnych zasad udziału SARP, jego organów i członków, w tym sędziów konkursowych, w procedurach konkursowych z zachowaniem istotnego interesu nadrzędnego ładu przestrzennego i tworzonej architektury, a także SARP jako gwaranta tych wartości w procedurach konkursowych.

Reguły organizacji i przeprowadzania konkursów rekomendowane przez SARP zawarte w niniejszym KODEKSIE KONKURSOWYM, są podstawowym zbiorem ustaleń obowiązujących przy organizowaniu konkursów architektonicznych, architektoniczno – urbanistycznych i urbanistycznych, służących współpracy z architektami występującymi samodzielnie lub, reprezentującymi wielobranżowe zespoły projektowe.

Stowarzyszenie Architektów Polskich, organizując bądź udzielając poparcia i aprobaty konkursom, poprzez udział delegowanych sędziów zapewnia uczestnikom i zamawiającym bezstronność oceny i profesjonalizm rozstrzygnięć w obszarze merytorycznym objętym zadaniem konkursowym. Zarząd Główny SARP oraz Oddziały Stowarzyszenia są statutowo i merytorycznie przygotowane do organizacji konkursów, a także do udzielania porad i pomocy przy ich przeprowadzaniu.

Niniejszy dokument jest zgodny z prawem polskim oraz odpowiednimi przepisami Międzynarodowej Unii Architektów (UIA) oraz Rady Architektów Europy ACE, a także spełnia wymogi przepisów Unii Europejskiej.

ZASADY KONKURSÓW ARCHITEKTONICZNYCH, URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH I URBANISTYCZNYCH
opracowane przez
STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH

Warszawa 2008

1. KONKURS

1.1. Konkurs architektoniczny, architektoniczno – urbanistyczny lub urbanistyczny jest formą postępowania, w którym architekci, urbaniści i architekci krajobrazu konkurują ze sobą poprzez przedstawienie w tym samym terminie i na podstawie jednakowych warunków konkursu, w odpowiedzi na ogłoszenie zamawiającego, twórczych prac projektowych, zawierających opracowanie tego samego zakresu, w celu wyboru najlepszej pracy przez niezależny i profesjonalny sąd konkursowy, z zachowaniem zasady anonimowości prac.

1.2. Rodzaj konkursu musi odpowiadać zamierzonemu celowi i przedmiotowi konkursu i może nim być:
a. konkurs studialny, ideowy: Zakresem opracowania przedmiotu konkursu jest idea (koncepcja) rozwiązania. Celem konkursu jest uzyskanie obrazu przestrzennego, funkcjonalnego, techniczno – organizacyjnego, ekonomicznego itp. zamierzenia.
b. konkurs realizacyjny: Zakresem opracowania przedmiotu konkursu jest koncepcja rozwiązania wraz z niezbędnymi danymi do jego realizacji. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego projektu do realizacji oraz zlecenie jego autorowi (zespołowi autorskiemu) wykonania projektu w zakresie umożliwiającym realizację utworu finalnego.
Oba rodzaje konkursów mogą stanowić samodzielne postępowania lub różne etapy w konkursie.
1.3. Konkursy mogą być organizowane jako dwuetapowe. W konkursie dwuetapowym ten sam sąd konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych w obu etapach, a anonimowość złożonych prac przestrzegana jest przez cały czas trwania konkursu w obu etapach.

1.4. Konkurs może poprzedzać udzielenie zamówienia publicznego, wówczas zamawiający oraz organizator konkursu zobowiązany jest przeprowadzić konkurs z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.

2. UCZCIWA KONKURENCJA

2.1. Zamawiający i organizator konkursu zapewnia wszystkim uczestnikom, w tym samym czasie, ten sam zasób informacji o celu i zadaniu konkursowym, bez możliwości indywidualnej wymiany informacji pomiędzy uczestnikami konkursu a organizatorem konkursu i członkami sądu konkursowego.

2.2. W konkursie nie mogą uczestniczyć lub współpracować z uczestnikami konkursu osoby, które:
a. wchodzą w skład sądu konkursowego;
b. biorą bezpośredni udział w organizowaniu konkursu;
c. biorą bezpośredni udział w opracowywaniu warunków konkursowych;
d. są udziałowcami, członkami władz lub pracownikami zamawiającego lub działają w konkursie jako jego przedstawiciele

2.3. Odpowiedzi na anonimowe zapytania udzielane są równocześnie wszystkim uczestnikom konkursu.

3. NIEZAWISŁY SĄD KONKURSOWY

3.1. Ocenę prac konkursowych, zgodnie z kryteriami określonymi w warunkach konkursu przeprowadza niezawisły sąd konkursowy. Sąd konkursowy składa się wyłącznie z osób posiadających kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych, z tym, że jeżeli od uczestników konkursu wymaga się posiadania szczególnych kwalifikacji zawodowych, to co najmniej 1/3 członków sądu konkursowego powinna pozostawać niezależna od zamawiającego i legitymować się nie niższymi kwalifikacjami, niż wymagane od uczestników.

3.2. Sąd konkursowy w sposób bezstronny, z najwyższą starannością, kierując się kryteriami oceny określonymi w warunkach konkursu, przepisami prawa oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem ocenia prace konkursowe, z zachowaniem zasady anonimowości prac.

3.3. Sąd konkursowy w szczególności:

a. ustala kolejność prac konkursowych, określając ich hierarchię oraz opracowuje opinie o pracach,
b. wskazuje najlepszą pracę konkursową lub najlepsze prace konkursowe, którym zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia oraz opracowuje wnioski, zalecenia i wytyczne pokonkursowe,
c. zatwierdza protokoły posiedzeń sądu konkursowego podpisami wszystkich członków sądu konkursowego, którzy wzięli udział w ocenie prac konkursowych.

4. WARUNKI KONKURSU

4.1. Warunki konkursu muszą być jasne i jednoznaczne, określać precyzyjnie cel konkursu oraz treść zadania konkursowego, szczegółowo opisywać wymagania względem uczestników konkursu i prac konkursowych oraz ustalać sposób wykorzystania wyników konkursu. Wymagania, które w warunkach konkursu mają charakter obligatoryjny powinny być minimalne w stosunku do zadania konkursowego. Warunki konkursu powinny jednoznacznie wskazywać, które wymagania organizatora konkursu są obligatoryjne.

4.2. Warunki konkursu w szczególności muszą zawierać informację o kryteriach oceny prac konkursowych oraz o rodzaju i wysokości nagród w konkursie.

4.3. Warunki konkursu powinny być zatwierdzone przez sąd konkursowy, podpisami wszystkich członków sądu konkursowego, przed publikacją ogłoszenia o konkursie i udostępnieniu warunków uczestnikom.

5. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

5.1. Warunki konkursu architektonicznego, architektoniczno – urbanistycznego lub urbanistycznego podaje się do wiadomości uczestników konkursu w drodze ogłoszenia tej samej treści dla wszystkich uczestników konkursu.

5.2. Jeżeli zamawiający publikuje ogłoszenie o konkursie, ogłoszenie powinno zawierać co najmniej:
a. nazwę, siedzibę i adres do korespondencji zamawiającego oraz organizatora konkursu;
b. cel konkursu oraz treść zadania konkursowego;
c. wymagania względem uczestników konkursu;
d. kryteria oceny prac konkursowych (wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów);
e. wskazanie miejsca publikacji lub sposobu udostępniania warunków konkursu;
f. termin składania prac konkursowych;
g. rodzaj i wysokość nagród.

6. ANONIMOWOŚĆ

6.1. W konkursach obowiązuje anonimowość zgłoszonych prac.

6.2. Anonimowość pracy konkursowej rozumianą jako brak możliwości zidentyfikowania autora lub autorów pracy konkursowej należy zachować do zakończenia oceny prac przez sąd konkursowy.

6.3. Sąd konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych po rozstrzygnięciu konkursu.

7. NAGRODY I ZWROT KOSZTÓW

7.1. Nagrody, wyróżnienia oraz zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych przyznaje się w konkursie w sposób i w wysokości określonej w warunkach konkursu.

7.2. Nagrody, w tym wyróżnienia oraz zwroty kosztów w konkursie, ich liczba, rodzaj i wysokość powinny odpowiadać treści zadania konkursowego oraz rodzajowi i formie konkursu, a także pozostawać w odpowiedniej proporcji do wysokości średniego honorarium za wykonanie zadania, które stanowi zadanie konkursowe.

7.3. W konkursie dwuetapowym, dla wszystkich uczestników drugiego etapu konkursu powinien być przewidziany zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych jako część sumy ogólnej przeznaczonej na nagrody, wyróżnienia i zwroty kosztów.

8. ZOBOWIĄZANIA PO KONKURSIE

8.1. Warunki konkursu realizacyjnego powinny zawierać zobowiązanie zamawiającego, że na zasadach ustalonych w warunkach konkursu spośród nagrodzonych prac konkursowych wybierze opracowanie do realizacji i powierzy jego autorowi lub autorom opracowanie projektowe o charakterze realizacyjnym, zawierające zakres prac projektowych odpowiadający celowi konkursu. Zasady wyboru pracy konkursowej do realizacji powinny uwzględniać hierarchię prac konkursowych, ustaloną w rozstrzygnięciu konkursu.

8.2. Zamawiający, który ogłosił konkurs realizacyjny jest zobowiązany niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu zaprosić autora lub autorów prac najlepszych do negocjacji warunków wykonania opracowania projektowego, z wykorzystaniem pracy konkursowej.

8.3. Zamawiający, który ogłosił konkurs ideowy, po którym nie zostanie przeprowadzony konkurs realizacyjny powinien zapewnić uczestnikom konkursu, stosownie do ich zaangażowania i wyniku konkursu, nagrody, wyróżnienia i zwrot kosztów w wysokości odpowiadającej określonej w warunkach konkursu możliwości wykorzystania przez organizatora konkursu przedstawionych w konkursie idei lub koncepcji.

8.4. Zamawiający, który zamierza wykorzystać pracę konkursową, złożoną w konkursie ideowym lub jej fragment, jako podstawę opracowania projektowego o charakterze realizacyjnym, powinien w warunkach konkursu zapewnić możliwość udziału autora tej pracy konkursowej w wykonaniu opracowania projektowego o charakterze realizacyjnym.

9. PRAWA AUTORSKIE

9.1. Autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na polach eksploatacji zgodnych z celem konkursu, organizator konkursu nabywa na podstawie umowy, w zakresie i za wynagrodzeniem określonym w warunkach konkursu,. Warunki konkursu powinny zapewniać uczestnikom konkursu odpowiednią ochronę ich praw autorskich, osobistych i majątkowych.

9.2. Organizator konkursu bez odrębnej zgody autorów prac konkursowych powinien być uprawniony do przedstawienia prac konkursowych na wystawie pokonkursowej lub w katalogu konkursu.

9.3. Zamawiający może korzystać z nagrodzonej lub wyróżnionej pracy konkursowej lub pracy, której autor otrzymał zwrot kosztów jej przedstawienia w konkursie, albo z fragmentów takiej pracy, na polach eksploatacji określonych w warunkach konkursu, albo na podstawie umowy zawartej z autorem pracy konkursowej, o ile warunki tej umowy nie naruszają warunków konkursu.

10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Organizator konkursu powinien zapewnić w warunkach konkursu, by spory co do sposobu organizacji konkursu, jego przebiegu lub rozstrzygnięcia zostały rozpatrzone przez właściwe dla siedziby organizatora konkursu organy organizacji zawodowych, odpowiednie ze względu na przedmiot konkursu, zanim zostaną one przedstawione do rozpatrzenia przez organy władzy publicznej lub sądy powszechne.

WYTYCZNE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW ARCHITEKTONICZNYCH, URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH I URBANISTYCZNYCH
opracowane przez
STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH

Warszawa 2008

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.1. Konkurs.

Konkurs architektoniczny, architektoniczno – urbanistyczny lub urbanistyczny jest formą postępowania, w którym architekci, urbaniści i architekci krajobrazu konkurują ze sobą poprzez przedstawienie w tym samym terminie i na podstawie tych samych warunków konkursu w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie organizatora konkursu twórczych prac projektowych, zawierających opracowanie jednakowego zakresu, w celu wyboru najlepszej pracy przez niezależny i profesjonalny sąd konkursowy, z zachowaniem zasady anonimowości prac.
W konkursie architektonicznym, architektoniczno – urbanistycznym lub urbanistycznym:
przeprowadza się ocenę i wybór pracy najlepszej /prac najlepszych spomiędzy prac konkursowych złożonych przez uczestników konkursu,
prace konkursowe dotyczą tego samego celu i zadania konkursowego,
uczestnicy konkursu składają oryginalne prace konkursowe w tym samym terminie,
podstawą oceny prac i rozstrzygnięcia konkursu są jednakowe dla wszystkich warunki konkursu, w tym kryteria oceny prac konkursowych,
wyboru pracy najlepszej / prac najlepszych dokonuje niezależny sąd konkursowy, przy zachowaniu zasady anonimowości prac konkursowych.
Konkurs, jego sposób przygotowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa autorskiego.
I.2. Zamawiający i organizator konkursu.

Zamawiającym jest osoba fizyczna lub prawna, która ogłasza konkurs i w wyniku rozstrzygnięcia konkursu wypłaci nagrody przyrzeczone w warunkach konkursu, zawrze z autorami nagrodzonych prac umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej oraz udzieli zamówienia na opracowanie realizacyjne.
Zamawiający może korzystać z pomocy osób trzecich w celu przygotowania i przeprowadzenia konkursu, w szczególności wyznaczyć organizatora konkursu.
Warunki konkursu powinny informować, w jakim zakresie Zamawiający korzysta z pomocy organizatora konkursu przy wykonywaniu czynności w toku przygotowania i przeprowadzenia konkursu, w takim przypadku organizator konkursu odpowiada za wykonanie czynności w konkursie w zakresie, w jakim wynika to z treści ogłoszenia o konkursie lub warunków konkursu.
Planując ogłoszenie konkursu zamawiający powinien ustalić:
cel i zadanie konkursowe,
warunki konkursu,
preliminarz kosztów konkursu,
listę autorów lub zespołów autorskich, do których zostanie skierowane zaproszenie do udziału w konkursie zamkniętym,
listę członków sądu konkursowego, w tym przewodniczącego i sędziego referenta oraz sekretarza organizacyjnego konkursu,
W toku konkursu organizator konkursu powinien w szczególności:
ustalić termin pierwszego posiedzenia sądu konkursowego,
przesłać zaproszenie lub opublikować ogłoszenie o konkursie,
wybrać spośród zgłoszonych autorów lub zespołów autorskich, uczestników konkursu, do których zostanie skierowane zaproszenie do przedstawienia prac konkursowych,
zapewnić anonimowość prac konkursowych,
wybrać pracę najlepszą lub prace najlepsze,
w przypadkach wymienionych w pkt. VIII.2.1., stwierdzić że konkurs nie doszedł do skutku i podlega unieważnieniu,
Po rozstrzygnięciu konkursu zamawiający powinien:
zatwierdzić wyniki konkursu lub unieważnić konkurs, jeżeli został on przeprowadzony niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a miało to wpływ na jego rozstrzygnięcie,
wypłacić nagrody i wyróżnienia na zasadach określonych w warunkach konkursu,
ogłosić wyniki konkursu,
I.3. Anonimowość i poufność.

Prace przedstawione przez uczestników konkursu powinny pozostać anonimowe do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
Praca konkursowa pozostaje anonimowa, jeżeli w toku oceny przez sąd konkursowy brak jest możliwości zidentyfikowania autora tej pracy konkursowej.
Zamawiający, organizator konkursu, członkowie sądu konkursowego, a także wszystkie osoby biorące udział w przygotowaniu, przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu, w tym w szczególności w posiedzeniach sądu konkursowego są zobowiązane zachować w tajemnicy:
informacje, których ujawnienie naruszyłoby ważny interes państwa, interes handlowy organizatora konkursu lub uczestników konkursu albo zasady uczciwej konkurencji,
informacje związane z przebiegiem oceny prac konkursowych przez sąd konkursowy,\
dane pozwalające zidentyfikować autorów poszczególnych prac konkursowych przed rozstrzygnięciem konkursu
II. RODZAJE, FORMY I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

II.1. Rodzaje konkursów.

Rodzaj i sposób prowadzenia konkursu powinien odpowiadać zamierzonemu celowi i przedmiotowi konkursu.
Rodzaje konkursów:
konkurs studialny, ideowy: Zakresem opracowania przedmiotu konkursu jest idea (koncepcja) rozwiązania. Celem konkursu jest uzyskanie obrazu przestrzennego, funkcjonalnego, techniczno – organizacyjnego, ekonomicznego itp. zamierzenia.
konkurs realizacyjny: Zakresem opracowania przedmiotu konkursu jest koncepcja rozwiązania wraz z niezbędnymi danymi do jego realizacji. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego projektu do realizacji oraz zlecenie jego autorowi (zespołowi autorskiemu) wykonania projektu w zakresie umożliwiającym realizację utworu finalnego.
Oba rodzaje konkursów mogą stanowić samodzielne postępowania lub różne etapy w konkursie.
Warunki konkursu mogą zawierać wymóg załączenia dodatkowych danych i opracowań niż wymienione w pkt. II.1.2., o ile wynika to z przedmiotu konkursu bądź służy ocenie możliwości zawodowych autora (zespołu autorskiego). Sąd konkursowy rozpatruje oświadczenia lub dokumenty służące ocenie możliwości zawodowych autora lub zespołu autorskiego wyłącznie na zasadach określonych warunkami konkursu.
II.2. Formy i sposób prowadzenia konkursu.

Forma konkursu powinna zapewnić możliwie najwyższą jakość prac konkursowych przy zachowaniu maksymalnej dostępności uczestnictwa. Podstawową formą konkursu jest konkurs otwarty.
Formy konkursu:
konkurs otwarty, ogólnodostępny, umożliwiający uczestnictwo wszystkim chętnym, o których mowa w pkt. III.1. organizowany jako:
otwarty, dostępny dla chętnych do uczestnictwa bezwarunkowo,
otwarty za zgłoszeniami,
otwarty za zgłoszeniami chęci udziału i z wyborem grupy autorów lub zespołów autorskich, do uczestnictwa, na podstawie jednoznacznie określonych warunków udziału w konkursie,
konkurs zamknięty, umożliwiający uczestnictwo zaproszonym autorom (zespołom autorskim) w liczbie nie mniejszej od trzech, organizowany w formie za zaproszeniami, z uczestnictwem zaproszonych autorów lub zespołów autorskich.
Konkursy zamknięte organizuje się, gdy temat konkursu i zakres opracowania wymagają rozległych studiów specjalistycznych oraz znacznych nakładów materialnych lub w inny sposób uzasadniają zamiar powierzenia opracowania wyłącznie określonym autorom,
Konkurs można organizować jako konkurs uproszczony, jeżeli:
zakresem opracowania przedmiotu konkursu jest wstępna propozycja koncepcji przedstawiona na planszy o wymiarze nie większym niż 1m x 1m;
nie stosuje się przepisów pkt. VII.2.3-5., VII.3.4-6., VIII.2.10.3);
sędzia referent może pełnić jednocześnie obowiązki sekretarza organizacyjnego konkursu.
II.3. Konkursy krajowe i międzynarodowe.

Konkurs międzynarodowy – to podstawowa formuła konkursu, w którym warunki konkursu nie ograniczają uczestnictwa w konkursie do podmiotów pochodzących z kraju siedziby lub pochodzenia organizatora konkursu.
Konkurs krajowy – to konkurs, w którym warunki konkursu ograniczają uczestnictwo w konkursie do podmiotów pochodzących z kraju siedziby lub pochodzenia organizatora konkursu:
konkurs krajowy ogólnopolski, adresowany do wszystkich zainteresowanych,
konkurs krajowy ograniczony, adresowany do zainteresowanych, pochodzących z określonego terytorium (konkursy lokalne np. regionalne, wojewódzkie, miejskie) lub określonego środowiska czy kategorii osób (konkursy studenckie, wewnątrzstowarzyszeniowe, itp.).
Ograniczenie uczestnictwa w konkursie do podmiotów krajowych może wynikać jedynie ze uzasadnionego interesu zamawiającego i nie może naruszać prawa ogólnie obowiązującego.
Konkursy ograniczone organizuje się o ile jest to niezbędne dla zachowania lokalnej tożsamości kulturowej.
Warunki uczestnictwa w konkursach międzynarodowych nie mogą dyskryminować uczestników konkursu ze względu na kraj ich pochodzenia. W szczególności muszą one uwzględniać obowiązujące umowy międzynarodowe, w tym o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych architektów.
II.4. Konkursy dwuetapowe.

Konkurs może być organizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy.
Ze względu na efektywność konkursu dwuetapowego, wynikającą z:
bardziej szczegółowej oceny prac konkursowych – rozłożona na dwa etapy,
większej elastyczności konkursu – możliwość zmiany wymagań organizatora konkursu pomiędzy etapami konkursu,
lepszego wykorzystania potencjału i nakładu pracy uczestników konkursu – ograniczony zakres pracy konkursowej w I etapie konkursu i selekcja nie więcej niż 10 uczestników do udziału w II etapie konkursu,
rekomenduje się przeprowadzanie konkursu w dwóch etapach.
W konkursie dwuetapowym:
anonimowość złożonych prac przestrzegana jest przez cały czas trwania konkursu,
zakres ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych jest niezmienny w obydwu etapach,
sąd konkursowy w tym samym składzie przeprowadza ocenę prac konkursowych w obydwu etapach
III. UCZESTNICY KONKURSU

III.1. Warunki uczestnictwa.

W konkursach mogą uczestniczyć autorzy prac indywidualnie lub w zespołach autorskich, także jako osoby prawne lub jednostki organizacyjne.
W konkursach krajowych mogą uczestniczyć podmioty zagraniczne na zasadach jak podmioty krajowe, z zastrzeżeniem pkt. II.3.2.b).
Warunki konkursu realizacyjnego mogą zawierać wymóg obecności w składzie zespołu autorskiego uczestniczącego w konkursie przynajmniej jednej osoby mającej uprawnienia do projektowania w zakresie określonym celem konkursu.
W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby:
wchodzące w skład sądu konkursowego;
biorące bezpośredni udział w organizowaniu konkursu;
bezpośrednio biorące udział w opracowaniu warunków konkursowych;
będące udziałowcami, członkami władz i pracownikami zamawiającego lub działające w konkursie jako jego przedstawiciele,
wykluczone z uczestnictwa na podstawie obowiązujących przepisów .
Prace uczestników konkursu, którzy naruszyli przepisy III.1.4. wyłącza się z oceny prac konkursowych.
III.2. Obowiązki uczestnika konkursu.

Uczestnik konkursu może opracować i złożyć jedną pracę konkursowej.
Udział w konkursie zobowiązuje uczestnika do podjęcia dalszych prac projektowych na odpowiednie zlecenie, zgodnie z warunkami i rozstrzygnięciem konkursu.
IV. NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ZWROT KOSZTÓW

IV.1. Przyznawanie nagród, wyróżnień i zwrot kosztów.

W konkursie nagrody, wyróżnienia oraz zwrot kosztów przyznawane są w sposób i w wysokości ustalonej w warunkach konkursu.
Zamawiający przyznaje i wypłaca nagrody i wyróżnienia na podstawie oceny prac konkursowych przeprowadzonej przez sąd konkursowy, zgodnie z kryteriami ustalonymi w warunkach konkursu.
Sąd konkursowych ustala hierarchię prac konkursowych, co stanowi zamknięcie przewodu oceniającego, o ile warunki konkursu nie stanowią inaczej.
Sąd konkursowy może, w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na ten cel, zmienić liczbę i wysokość nagród oraz wyróżnień, a także przyznać wyróżnienia niepieniężne, o ile jest to dopuszczone warunkami konkursu.
IV.2. Nagrody w konkursie.

Nagrody, w tym wyróżnienia oraz zwrot kosztów w konkursie, ich liczba, rodzaj i wysokość powinny:
odpowiadać rodzajowi i formie konkursu oraz treści zadania konkursowego,
być w odpowiedniej relacji do wysokości normalnie kalkulowanego honorarium dla zadania konkursowego.
Zamawiający, który ogłosił konkurs ideowy, po którym nie zostanie przeprowadzony konkurs realizacyjny, powinien zapewnić uczestnikom konkursu, stosownie do ich zaangażowania i wyniku konkursu, nagrody, wyróżnienia i zwrot kosztów w wysokości odpowiadającej określonej w warunkach konkursu możliwości wykorzystania przez organizatora konkursu przedstawionych w konkursie idei lub koncepcji.
W konkursie powinno się przewidzieć więcej niż jedną nagrodę.
W konkursie realizacyjnym, a także konkursie uproszczonym może być przewidziana tylko jedna nagroda, którą jest zaproszenie do negocjacji warunków umowy na opracowanie projektowe o charakterze realizacyjnym, uszczegółowiające pracę konkursową.
Wartość kwoty nagrody otrzymanej przez zwycięzcę konkursu może być potrącona od wynagrodzenia za pracę projektową wykonywaną przez zwycięzcę konkursu, jeżeli wynika to z warunków konkursu.
Warunki konkursu muszą zawierać informację o potrąceniach z kwot przeznaczonych na nagrody, na podatki, na cele statutowe organizatora, charytatywne i inne.
IV.3. Zwrot kosztów.

W konkursie zamawiający może przewidzieć zwrot kosztów jako rekompensatę kosztów przygotowania prac konkursowych dla uczestników, których prace odpowiadają warunkom konkursu. Wysokość zwrotu kosztów jest jednakowa dla wszystkich uczestników konkursu.
W konkursie zamkniętym winno się przewidzieć zwroty kosztów dla wszystkich uczestników konkursu, niezależnie od ustalonych nagród.
W konkursie dwuetapowym, powinny być przewidziane zwroty kosztów dla wszystkich uczestników drugiego etapu, niezależnie od nagród i wyróżnień.
V. ZOBOWIĄZANIA PO KONKURSIE. KORZYSTANIE Z PRAC KONKURSOWYCH.

V.1. Zobowiązania po konkursie.

Warunki konkursu realizacyjnego powinny zawierać zobowiązanie zamawiającego, że na zasadach ustalonych w warunkach konkursu spośród nagrodzonych prac konkursowych wybierze opracowanie do realizacji i powierzy jego autorowi lub autorom opracowanie projektowe o charakterze realizacyjnym, zawierające zakres prac projektowych odpowiadający celowi konkursu. Zasady wyboru pracy konkursowej do realizacji powinny uwzględniać hierarchię prac konkursowych, ustaloną w rozstrzygnięciu konkursu.
Jeżeli po upływie 2 lat od rozstrzygnięcia konkursu nie nastąpi zlecenie, o którym mowa w pkt. V.1.1., zamawiający winien wypłacić odszkodowanie w wysokości nie mniejszej od kwoty najwyższej nagrody pieniężnej w konkursie, przy tym nie mniejsze niż 20% przewidywanej wartości zamówienia ustalonej na podstawie pkt. VII.1.6.17), o ile warunki konkursu nie stanowią inaczej.
Zaleca się aby, w przypadku, gdyby we wskazanej do realizacji pracy zamawiający żądał dokonania istotnych zmian, które zniekształciłyby jej koncepcję i były sprzeczne z wytycznymi sądu konkursowego, autor mógł nie przyjąć zamówienia na prace projektowe. W następstwie tego powinno przysługiwać mu odszkodowanie jak w pkt. V.1.2., co szczegółowo określać powinny warunki konkursu.
V.2. Prawa autorskie. Prawa do prac.

Warunki konkursu powinny zapewniać ochronę autorskich praw majątkowych i osobistych uczestników konkursu.
Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych na podstawie umowy, w zakresie i za wynagrodzeniem określonym w warunkach konkursu. Warunki konkursu powinny zapewniać uczestnikom konkursu odpowiednią ochronę ich praw autorskich, osobistych i majątkowych.
Organizator konkursu bez odrębnej zgody autorów prac konkursowych powinien być uprawniony do przedstawienia prac konkursowych na wystawie konkursowej lub w katalogu konkursu. 4. Zamawiający, który zamierza wykorzystać pracę konkursową, złożoną w konkursie ideowym lub jej fragment, jako podstawę opracowania projektowego o charakterze realizacyjnym, powinien w warunkach konkursu zapewnić możliwość współpracy autora tej pracy konkursowej w wykonaniu opracowania projektowego o charakterze realizacyjnym.
VI. SĄD KONKURSOWY

VI.1. Skład i zadania sądu konkursowego.

Ocenę prac konkursowych, zgodnie z kryteriami określonymi w warunkach konkursu przeprowadza niezawisły sąd konkursowy. W konkursie dwuetapowym ten sam sąd konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych w obydwu etapach.
Sąd konkursowy składa się wyłącznie z osób posiadających kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych, z tym, że jeżeli od uczestników konkursu wymaga się posiadania szczególnych kwalifikacji zawodowych, to co najmniej 1/3 członków sądu konkursowego powinna pozostawać niezależna od zamawiającego i legitymować się nie niższymi kwalifikacjami, niż wymagane od uczestników.
Do zadań sądu konkursowego należy w szczególności:
1) opiniowanie warunków konkursu,
2) ocena prac konkursowych, zgodnie z kryteriami określonymi w warunkach konkursu,
3) opracowywanie opinii o pracach konkursowych odnoszących się do kryteriów oceny prac,
4) przyznanie nagród i wyróżnień,
5) przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu,
6) opracowanie wniosków, zaleceń i wytycznych pokonkursowych,
7) zatwierdzenie protokołów posiedzeń sądu konkursowego,
8) udział w dyskusji pokonkursowej.
Sąd konkursowy składa się z osób posiadających kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac. Sąd konkursowy nie może liczyć mniej niż 3 sędziów oraz 2 zastępców sędziów, w tym 1 z ramienia zamawiającego.
W skład sądu konkursowego wchodzą sędziowie:
przedstawiciele zamawiającego, w tym osoby trzecie działające w imieniu i na rzecz zamawiającego;
architekci w liczbie nie mniejszej niż połowa składu sądu, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami, lecz nie mniejszej niż 2 osoby,
w przypadku, gdy uzasadnia to cel konkursu – inne osoby.
Sędziowie architekci powoływani zgodnie z pkt. VI.1.5.2) powinni legitymować się kwalifikacjami, o których mowa w pkt. VI.1.2. i nie mogą pozostawać do zamawiającego i jego przedstawicieli w sądzie konkursowym w stosunku pokrewieństwa lub jakiejkolwiek zależności. Co najmniej jeden z tych sędziów architektów powinien prowadzić swoją działalność profesjonalną poza miejscem, którego dotyczy zadanie konkursowe lub miejsce siedziby organizatora konkursu.
Sędzia konkursowy będący przedstawicielem jednego z organizatorów konkursu może być powołany zgodnie z pkt. VI.1.5.2) o ile posiada kwalifikacje wymagane od uczestników konkursu, z zastrzeżeniem zachowania przepisów pkt. VI.1.6.
VI.2. Sędziowie konkursowi.

Zamawiający powołuje sędziów do składu sądu konkursowego, działając zgodnie z wymaganiami, określonymi w pkt. VI.1.. Zamawiający lub organizator konkursu wyznacza Przewodniczącego sądu konkursowego spośród sędziów architektów powołanych zgodnie z pkt. VI.1.5.2).
Sąd konkursowy w sposób bezstronny, z najwyższą starannością, kierując się kryteriami oceny określonymi w warunkach konkursu, przepisami prawa oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem ocenia prace konkursowe, z zachowaniem zasady anonimowości prac.
Sędziowie konkursowi i ich zastępcy zobowiązują się do pełnienia swej funkcji w formie umowy z organizatorem konkursu.
Zamawiający, na wniosek organizatora konkursu odwołuje sędziego ze składu sądu konkursowego wyłącznie w wyniku:
naruszenia przez niego obowiązków wynikających z pkt. VI.2.2.,
utraty kwalifikacji, o których mowa w pkt. VI.1.
VI.3. Przewodniczący sądu konkursowego. Sędzia referent.

Do obowiązków przewodniczącego sądu konkursowego należy:
zwoływanie posiedzeń sądu konkursowego,
przewodniczenie posiedzeniom sądu konkursowego,
zapewnienie przestrzegania warunków konkursu,
przeprowadzenie głosowania mającego na celu wyłonienie pracy zwycięskiej oraz przyznanie nagród.
Do obowiązków sędziego referenta należy w szczególności:
nadzór nad pracą sekretarza organizacyjnego konkursu,
opracowanie odpowiedzi na anonimowe pytania uczestników konkursu,
przedstawianie sądowi konkursowemu prac w celu ich oceny, a także wnioskowanie o wykluczenie prac z konkursu,
nadzór nad ostateczną redakcją opinii sądu o pracach oraz wniosków, zaleceń i wytycznych sądu.
Sędzia referent może być przedstawicielem jednego z organizatorów konkursu, o ile spełnia wymagania określone w pkt. VI.1.7.
VI.4. Tryb pracy sądu konkursowego.

Sędziego referenta wyznacza organizator konkursu spośród sędziów architektów powołanych zgodnie z pkt. VI.1.5.2).
Jeżeli przewodniczącego sądu nie ustanowiono w trybie określonym w pkt. VI.2.1, sąd na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru przewodniczącego w głosowaniu niejawnym spośród sędziów architektów powołanych zgodnie z pkt. VI.1.5.2).
Sąd konkursowy obraduje w pełnym składzie, określonym w warunkach konkursu.
W przypadku gdy sędzia nie może uczestniczyć w obradach sądu, jego obowiązki na stałe przejmuje zastępca sędziego. Zastępca sędziego do chwili powołania na sędziego nie wchodzi w skład sądu i uczestniczy w pracach sądu konkursowego bez głosu stanowiącego.
Zamawiający lub sąd konkursowy w porozumieniu z organizatorem konkursu może powoływać rzeczoznawców do udziału w pracach sądu z głosem doradczym. Organizator konkursu może z powołanych rzeczoznawców utworzyć jury techniczne jako ciało doradcze sądu konkursowego.
Sąd konkursowy podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.
Sąd konkursowy nie może uchylić się od rozstrzygnięcia konkursu i powinien w nim wskazać jedną pracę najlepszą oraz ustalić kolejność pozostałych prac konkursowych, spełniających warunki konkursu.
Sędzia, który nie zgadza się z decyzją sądu konkursowego może zgłosić do protokołu obrad „votum separatum”. Formułowanie decyzji sądu może trwać do chwili osiągnięcia odpowiedniego consensusu.
Rozstrzygnięcie sądu konkursowego jest ostateczne, z zastrzeżeniem przepisów pkt. VIII.2.13-15..
Przebieg posiedzeń sądu konkursowego jest protokołowany. Wszystkie dokumenty i protokoły związane z pracą sądu konkursowego, w tym decyzje o nagrodach i wyróżnieniach, opinie o pracach, opinie rzeczoznawców, wnioski, zalecenia i wytyczne, organizator konkursu i zamawiający zobowiązani są przechowywać co najmniej przez okres 4 lat od dnia ogłoszenia wyniku konkursu.
VI.5. Sekretarz organizacyjny konkursu.

Sekretarza organizacyjnego konkursu oraz ewentualnie jego asystenta powołuje organizator konkursu.
Sekretarz organizacyjny konkursu może być przedstawicielem organizatora konkursu.
Sekretarz organizacyjny konkursu zapewnia obsługę sądu konkursowego.
Do obowiązków sekretarza organizacyjnego konkursu należy w szczególności:
opracowanie preliminarza kosztów konkursu oraz przygotowanie dokumentów konkursu,
przygotowanie warunków konkursu,
ogłoszenie konkursu,
przyjmowanie pytań od uczestników konkursu,
rozsyłanie odpowiedzi przygotowanych przez sędziego referenta,
przyjmowanie i zwrot prac konkursowych,
prowadzenie dokumentacji dotyczącej konkursu oraz finansów konkursu,
informowanie zamawiającego o okolicznościach wymienionych w pkt. VIII.2.1.,
powiadomienie uczestników konkursu o rozstrzygnięciu konkursu,
organizowanie wystawy prac, dyskusji pokonkursowych oraz publikacja materiałów pokonkursowych,
pełnienie czynności organizacyjnych i administracyjnych związanych z przebiegiem konkursu oraz czynności likwidacyjnych dotyczących konkursu.
Sekretarz organizacyjny konkursu uczestniczy w posiedzeniach sądu konkursowego, bez prawa głosu.
VII. PRZYGOTOWANIE, OGŁOSZENIE I PRZEPROWADZENIE KONKURSU.

VII.1. Przygotowanie konkursu.

Zamawiający ustala cel konkursu oraz jego rodzaj i formę organizacyjną, sprawy finansowe, techniczno – organizacyjne i terminarz przeprowadzenia konkursu.
Z uczestnikami konkursu zamkniętego można uzgadniać treść warunków konkursu. Z uczestnikami konkursu, w którym przewidziano zwrot kosztów można zawierać umowy na wykonanie pracy konkursowej.
Przed ogłoszeniem konkursu organizator konkursu jest zobowiązany:
przygotować warunki konkursu,
powołać sekretarza organizacyjnego konkursu,
zapewnić powołanie sąd konkursowy i sędziego referenta,
uzyskać pozytywną opinię wszystkich członków sądu konkursowego o warunkach konkursu,
uzyskać zatwierdzenie przez zamawiającego warunków konkursu,
zawrzeć z zamawiającym umowę na przeprowadzenie czynności konkursu
Warunki konkursu powinny określać precyzyjnie sformułowany program konkursu:
cel konkursu,
jednoznacznie sprecyzowaną treść zadania konkursowego,
obowiązujące wymagania, w tym maksymalny oczekiwany koszt realizacji projektu będącego przedmiotem konkursu wraz z minimum wymogów w zakresie rzeczowym i formalnym opracowania, odpowiednio do przedmiotu konkursu,
sposób wykorzystania wyników konkursu.
Warunki konkursu tak szeroko, jak to tylko możliwe powinny dawać uczestnikowi konkursu pełną swobodę w sposobie osiągnięcia rozwiązania zadania konkursowego, ograniczając wymagania obligatoryjne w konkursie do niezbędnego minimum. Wymagania względem uczestników konkursu, które mają charakter obligatoryjny powinny być wyodrębnione i jednoznacznie wskazane w warunkach konkursu.
Warunki konkursu powinny zawierać w szczególności:
nazwę i adres zamawiającego,
nazwę i adres organizatora konkursu, jeżeli został wyznaczony,
określenie rodzaju i formy konkursu,
szczegółowe określenie przedmiotu konkursu,
informacje o kryteriach oceny prac,
zakres rzeczowy i formę opracowania oraz sposób prezentacji pracy,
sposób zapewnienia anonimowości i warunki ewentualnej autorskiej prezentacji prac,
materiały wyjściowe dostarczane uczestnikom konkursu,
określenie wymagań jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu,
imienny skład sądu konkursowego ze wskazaniem osób przewodniczącego sądu i sędziego referenta, a także imiona i nazwiska sekretarza organizacyjnego konkursu oraz ewentualnych rzeczoznawców,
rodzaj i wysokość nagród i wyróżnień,
wskazanie miejsc i terminów kalendarzowego przebiegu konkursu i jego rozstrzygnięcia, w tym: ogłoszenia konkursu, nadsyłania zgłoszeń, nadsyłania anonimowych pytań, odpowiedzi na pytania, składania prac, ogłoszenia wyników konkursu, ewentualnego odrębnego wyboru projektu do realizacji (autora / zespołu autorskiego), wystawy i dyskusji pokonkursowej wraz ze sposobem ich wykonania,
tryb rozstrzygania konkursu i związany z tym sposób wydzielenia materiałów zawartych w składanych pracach konkursowych,
warunki ubezpieczenia złożonych prac,
sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia konkursu, sposób odbioru prac,
warunki ochrony praw autorskich,
istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy o zamówienie na pracę projektową, w tym szczegółowe określenie pól eksploatacji przyszłego utworu oraz zasady wyceny prac będących przedmiotem zamówienia,
oświadczenie zamawiającego o związaniu warunkami konkursu,
informację, że konkurs odbywa się na zasadach określonych w warunkach konkursu i ewentualnie innych przepisach,
formularz pokwitowania przyjęcia pracy oznaczony przez organizatora konkursu.
VII.2. Ogłoszenie konkursu.

Konkurs ogłasza się w sposób odpowiedni do jego rodzaju, zasięgu i tematyki oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
Konkurs zamknięty ogłasza się, przesyłając zaproszenie do co najmniej trzech autorów lub zespołów autorskich gwarantujących konkurencję oraz profesjonalizm w zakresie przedmiotu konkursu lub w przypadku konkursu zamkniętego za zgłoszeniami ogłaszając zgodnie z pkt. VII.2.1.
Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:
nazwę i adres zamawiającego,
nazwę i adres organizatora konkursu,
określenie przedmiotu konkursu,
określenie formy konkursu,
terminy zgłoszeń oraz rejestracji udziału w konkursie i składania prac,
miejsce i termin udostępnienia warunków konkursu,
termin podania do publicznej wiadomości i rozstrzygnięcia konkursu,
określenie wysokości nagród,
określenie wymagań, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu.
Zaproszenie powinno zawierać informacje wymienione w pkt. VII.3.1)-5) oraz 7)-9) powyżej, a także warunki konkursu.
Zainteresowani uczestnictwem w konkursie otwartym muszą mieć możliwość zapoznania się z warunkami konkursu przed złożeniem formalnego zgłoszenia.
VII.3. Przeprowadzenie konkursu.

Warunki konkursu muszą być sprecyzowane na piśmie.
Warunki konkursu podpisują: uprawniony przedstawiciel zamawiającego oraz sekretarz organizacyjny konkursu i wszyscy sędziowie konkursowi.
Warunki konkursu zamkniętego mogą przewidywać autorską prezentację prac w ostatniej fazie przewodu sądowego lub po jego zakończeniu.
Termin składania prac nie może być krótszy niż 6 tygodni od dnia udostępnienia warunków konkursu, bądź dnia ogłoszenia wyników kwalifikacji uczestników do udziału w konkursie.
W terminie określonym warunkami konkursu, lecz nie późniejszym niż 4 tygodnie przed upływem terminu do składania prac konkursowych uczestnicy konkursu mogą zwrócić się na piśmie do sekretarza konkursu o wyjaśnienie postanowień warunków konkursu w formie pytań anonimowych.
Sekretarz konkursu przesyła niezwłocznie i z zachowaniem anonimowości autorów pytań wszystkim uczestnikom konkursu odpowiedzi na pytania opracowane przez sędziego referenta.
VIII. SKŁADANIE PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

VIII.1. Składanie prac.

Prace konkursowe dostarcza się, za potwierdzeniem odbioru, sekretarzowi organizacyjnemu konkursu. Prace doręczone lub wysłane po terminie określonym w warunkach konkursu lub dostarczone przez pocztę później niż 14 dni po tym terminie nie uczestniczą w konkursie.
Organizator konkursu odpowiada za prace mu dostarczone i odebrane przez sekretarza organizacyjnego konkursu do czasu przekazania ich zamawiającemu lub zwrotu autorowi, lecz nie dłużej niż do terminu, o którym mowa w pkt. VIII.2.17.
Prace konkursowe oraz dołączone do nich załączniki powinny być opakowane.
Praca konkursowa, wszystkie dołączone do niej załączniki oraz wszystkie opakowania a także dołączony do warunków konkursu formularz pokwitowania pracy muszą być oznakowane, w sposób trwały, dowolną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą danej pracy
Praca konkursowa, która, złamała zasadę anonimowości prac, nie uczestniczy w konkursie.
Wraz z pracą konkursową, z zastrzeżeniem pkt. VIII.2.8., uczestnik konkursu składa opakowaną w kopertę i oznaczoną napisem „karta” kartę identyfikacyjną. Karta identyfikacyjna zawiera:
imiona, nazwiska, adresy, przynależność stowarzyszeniową osób, które wykonały pracę konkursową wraz z określeniem ich udziału w tej pracy oraz nazwę i adres reprezentowanego przez nich podmiotu,
liczbę rozpoznawczą danej pracy,
oświadczenie lub inny wymagany warunkami dokument świadczący o posiadaniu uprawnień wymaganych od uczestnika konkursu,
oświadczenie uczestnika konkursu lub inne wymagane warunkami konkursu dokumenty o posiadaniu wiedzy i doświadczenia, potencjału ekonomicznego i technicznego niezbędnych w zakresie przedmiotu konkursu,
inne oświadczenia uczestnika konkursu wymagane przez zamawiającego i zgodne z obowiązującymi przepisami,
oświadczenie uczestnika konkursu o związaniu warunkami konkursu,
oświadczenie uczestnika konkursu, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe w zakresie określonym w warunkach konkursu na podstawie pkt. VII.1.6.17),
podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu uczestnika konkursu oraz reprezentowanego przez niego podmiotu,
dokumenty dodatkowe, w przypadku zgodnie z pkt. VIII.2.8.,opisane liczbę rozpoznawczą pracy i opakowane w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z zawartością, trwale połączone z kartą indentyfikacyjną.
O ile tryb rozstrzygania konkursu przewiduje inne zapieczętowane koperty z wyodrębnionymi materiałami, to koperta zawierająca kartę identyfikacyjną powinna być dodatkowo oznaczona literą „A”, pozostałe zaś koperty powinny być dodatkowo oznaczone literą „B”, „C” itd. w celu ich jednoznacznej identyfikacji. Sposób oznaczenia poszczególnych kopert określają warunki konkursu.
Sekretarz organizacyjny konkursu zwraca uczestnikowi konkursu pokwitowanie odbioru pracy oznaczone przez uczestnika konkursu liczbą rozpoznawczą pracy, uzupełnia o datę i godzinę przyjęcia pracy, pieczęcią organizatora konkursu i własnym podpisem. Kopię pokwitowania dołącza do pracy konkursowej. W przypadku przesłania pracy pocztą, pokwitowanie powinno być umieszczone w nie zaklejonej kopercie ze znaczkiem jak na list polecony, zaadresowanej zastępczym adresem zwrotnym.
Pokwitowanie przyjęcia pracy potwierdzone przez sekretarza organizacyjnego konkursu jest dokumentem uprawniającym uczestnika konkursu do odbioru nagrody, wyróżnienia lub zwrotu kosztów, a także do odbioru pracy.
Po upływie terminu określonego w pkt. VIII.1.1. sekretarz organizacyjny konkursu, w obecności sędziego referenta i co najmniej jeszcze jednego sędziego konkursowego, otwiera przesyłki i sporządza protokół określający liczbę nadesłanych prac konkursowych, zawartość i stan opakowań oraz zgodność liczb rozpoznawczych. Protokół z otwarcia prac konkursowych podpisują wszyscy obecni przy wykonywanych czynnościach.
Sędzia referent sporządza listę prac konkursowych i każdej z nich nadaje nowy, dowolny numer szyfrowy zamiast liczby rozpoznawczej, którą uczestnicy konkursu oznaczyli swoje prace.
Sekretarz organizacyjny zakleja liczby rozpoznawcze na pracy konkursowej oraz na wszystkich dołączonych do niej załącznikach oraz na kopertach z wyodrębnionymi materiałami i na kopertach z kartami identyfikacyjnymi, na których sędzia referent umieścił wybrane przez siebie numery szyfrowe.
Sędzia referent sporządza:
pakiet zawierający koperty z kartami identyfikacyjnymi (koperty „A”) oraz listę prac i po zapieczętowaniu pakiet przekazuje do depozytu organizatorowi konkursu, który go przechowuje do chwili rozstrzygnięcia konkursu;
pakiety zawierające poszczególne rodzaje kopert z wyodrębnionymi materiałami do rozpatrywania przez sąd konkursowy w osobnym trybie, o ile takie są przewidziane warunkami konkursu. Zapieczętowane pakiety przekazuje do depozytu organizatorowi konkursu, który je przechowuje do chwili przewidzianej trybem rozstrzygania konkursu;
pakiety zawierające koperty z wyodrębnionymi danymi, do wiadomości zamawiającego bez rozpatrywania przez sąd konkursowy, o ile takie są przewidziane warunkami konkursu. Zapieczętowane pakiety przekazuje do depozytu organizatorowi konkursu, który je przechowuje w celu przekazaniu zamawiającemu w momencie przewidzianym trybem rozstrzygania konkursu.
Organizator konkursu może zastąpić procedurę opisaną w powyższych punktach składaniem zgłoszeń lub prac konkursowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, jeżeli nie naruszy to zasady anonimowości prac konkursowych.
VIII.2. Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs nie dochodzi do skutku, jeżeli sąd konkursowy stwierdzi, że żadna z prac konkursowych nie spełnia wymagań określonych w warunkach konkursu, wówczas podlega unieważnieniu. Po unieważnieniu konkursu sekretarz organizacyjny konkursu niezwłocznie zwraca uczestnikom ich prace konkursowe.
Sąd konkursowy ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami określonymi w warunkach konkursu. Sąd konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniach zamkniętych.
Porządek obrad pierwszego posiedzenia przewodu oceniającego przewiduje:
sprawozdanie sędziego referenta z czynności przygotowawczych wraz z ich wprowadzeniem w przewidziany .warunkami tryb rozstrzygania konkursu;
wykluczenie prac z konkursu na podstawie pkt. VIII.1.1. oraz pkt. VIII.1.4.;
referat sędziego referenta;
ustalenie metody pracy sądu konkursowego.
Sąd konkursowy rozpatruje w pierwszej kolejności prace konkursowe będące odpowiedzią na zadanie konkursu, następnie – w wyraźnie określonych fazach – inne materiały, o których mowa w pkt. VII.13.2). Szczegółowo tryb rozstrzygania opisują warunki konkursu.
W drugiej części rozstrzygania konkursu warunki konkursowe mogą przewidywać rozpatrzenie kolejno:
terminów pełnego opracowania projektu i wstępnej kalkulacji jego wartości;
referencji danych autorom (zespołom autorskim);
prezentacji projektów przez ich autorów (zespoły autorskie).
Każda faza rozstrzygania konkursu zgodnie z pkt. VIII.2.3 i pkt. VIII.2.4 musi być zakończona postanowieniami sądu konkursowego zapisanymi w protokole przewodu oceniającego.
Zakres spraw pozostawionych do decyzji zamawiającego bez udziału sądu konkursowego, wraz z terminami ich rozstrzygnięcia określają warunki konkursu. Pakiety z materiałami dotyczącymi tych spraw, o których mowa w pkt. VIII.1.13.3), przekazywane są zamawiającemu przez sąd konkursowy po zakończeniu przewodu oceniającego.
Tryb rozstrzygania konkursu za zgłoszeniami może w szczególności przewidywać rozpatrzenie dokumentów wymienionych w pkt. VIII.2.5.2) oraz w pkt. VIII.1.6. jako podstawy wyboru spośród zgłoszonych autorów (zespołów autorskich) do uczestnictwa w konkursie.
Po opracowaniu opinii o każdej z prac konkursowych sąd konkursowy wybiera pracę zwycięską, a następnie przyznaje nagrody i wyróżnienia, oraz przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu, a także wnioski i zalecenia pokonkursowe.
Protokół z oceny prac konkursowych powinien zawierać:
decyzję wykluczenia prac z konkursu wraz z uzasadnieniem;
opis procedury eliminowania prac;
opinie o pracach nagrodzonych i wyróżnionych;
decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień;
wnioski i zalecenia pokonkursowe zmierzające do właściwego wykorzystania wyników konkursu.
Z chwilą podpisania przez wszystkich sędziów protokołu przewodu oceniającego następuje uprawomocnienie decyzji sądu konkursowego.
Ujawnienie wyników konkursu następuje w ciągu 7 dni od zakończenia przewodu oceniającego podczas jawnego posiedzenia sądu. W posiedzeniu tym bierze udział przedstawiciel zamawiającego i organizatora konkursu. Porządek posiedzenia obejmuje:
odczytanie decyzji o przyznaniu nagród i wyróżnień;
otwarcie kopert zawierających karty identyfikacyjne i ujawnienie nazwisk autorów prac przez sekretarza organizacyjnego;
odczytanie decyzji zamawiającego o wyborze pracy do realizacji (wyborze autora / zespołu autorskiego do dalszej współpracy), o ile przewidują to warunki konkursu;
sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności.
Jeżeli przed zatwierdzeniem wyników konkursu organizator konkursu lub zamawiający stwierdzi istotne naruszenie warunków konkursu, sąd konkursowy zobowiązany jest ponownie przeprowadzić ocenę prac konkursowych, jeżeli jest to możliwe, a zamawiający nie podjął decyzji o unieważnieniu konkursu zgodnie z pkt. I.2.5.6). Sąd konkursowy ma wówczas prawo wykluczyć z ponownej oceny prace, których autorzy dopuścili się naruszeń, także tych, o których mowa w pkt. VIII.2.14, jednocześnie pozbawiając autorów wykluczonych prac nagród lub wyróżnień.
Jeżeli przed ostatecznym zatwierdzeniem wyników konkursu uczestnik konkursu stwierdzi istotne naruszenie warunków konkursu, może w terminie 10 dni od ujawnienia rozstrzygnięcia sądu konkursowego wnieść do zamawiającego protest, z zachowaniem przepisów ogólnie obowiązujących. Protest nie może maruszać niezależności sądu konkursowego.
Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w warunkach konkursu. Sekretarz konkursu niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu powiadamia o jego wynikach wszystkich uczestników konkursu.
Prace konkursowe wraz z opiniami i uzasadnieniami decyzji o przyznaniu nagród, wyróżnień i ewentualnie zwrotu kosztów powinny być zaprezentowane na wystawie pokonkursowej przez co najmniej 7 dni, w którym to okresie organizator konkursu przeprowadza publiczną dyskusję na temat konkursu. W dyskusji na temat konkursu powinni uczestniczyć członkowie sądu konkursowego. Dyskusję prowadzi przewodniczący sądu konkursowego lub osoba przez niego wskazana spośród sędziów konkursowych.
Prace, którym nie przyznano nagród lub wyróżnień organizator konkursu zwraca nie wcześniej niż po zakończeniu wystawy pokonkursowej. Prace bez podanego adresu zwrotnego lub nie odebrane przez autorów są przechowywane przez organizatora konkursu przez 2 miesiące od zakończenia wystawy pokonkursowej. Po upływie tego terminu organizator konkursu może je komisyjnie zniszczyć.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze wytyczne są podstawą przygotowania warunków konkursu i podstawą dla zawierania umów między zamawiającym, organizatorem konkursu, uczestnikami konkursu, sędziami konkursowymi oraz osobami trzecimi, uczestniczącymi w przygotowaniu lub przeprowadzeniu konkursu.
Spory pomiędzy zamawiającym lub organizatorem konkursu a sędziami konkursowymi na tle naruszeń etyki zawodu w związku z czynnościami w konkursie rozpatrują sądy samorządów i stowarzyszeń zawodowych w zakresie odpowiedzialności ich członków lub organów.
Organizator konkursu powinien zapewnić w warunkach konkursu, by spory co do sposobu organizacji konkursu, jego przebiegu lub rozstrzygnięcia zostały rozpatrzone przez właściwe dla siedziby organizatora konkursu organy organizacji zawodowych, odpowiednie ze względu na przedmiot konkursu, zanim zostaną one przedstawione do rozpatrzenia przez organy władzy publicznej lub sądy powszechne.

REGULAMIN KONKURSÓW ARCHITEKTONICZNYCH I URBANISTYCZNYCH
STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH

Warszawa 2008

§ 1
Konkurs architektoniczny, architektoniczno – urbanistyczny lub urbanistyczny jest formą konkurowania architektów, urbanistów i architektów krajobrazu, w której dokonuje się oceny i wyboru utworów o najwyższej jakości architektonicznej i urbanistycznej, spomiędzy złożonych przez uczestników konkursu opracowań tego samego zakresu twórczej pracy projektowej, wykonanych w jednym czasie i na podstawie określonych, jednolitych warunków konkursowych z ustalonymi kryteriami, będących podstawą jego rozstrzygania przez niezależny sąd konkursowy z zachowaniem anonimowości prac, przeprowadzony zgodnie z „Zasadami Konkursów Architektonicznych, Architektoniczno-Urbanistycznych i Urbanistycznych opracowanymi przez Stowarzyszenie Architektów Polskich”

§ 2
Konkurs SARP jest konkursem organizowanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich lub w którego organizacji bierze ono udział na zasadach niniejszego regulaminu.
Stowarzyszenie Architektów Polskich może udzielić poparcia innym konkursom, o ile przy ich organizacji i przebiegu zastosowano zasady niniejszego regulaminu.
Konkursy SARP przeprowadzane są z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ogólnie obowiązujących.

§ 3
Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz jego członkowie nie biorą udziału w organizowaniu i rozstrzyganiu konkursów przeprowadzanych na warunkach sprzecznych z niniejszym regulaminem oraz niezgodnych z „Zasadami Konkursów Architektonicznych, Architektoniczno-Urbanistycznych i Urbanistycznych opracowanymi przez Stowarzyszenie Architektów Polskich”
Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz jego członkowie biorąc udział w organizowaniu i rozstrzyganiu konkursów kierują się „Wytycznymi Organizacji i Przeprowadzania Konkursów Architektonicznych, Architektoniczno-Urbanistycznych i Urbanistycznych opracowanymi przez Stowarzyszenie Architektów Polskich”
Stowarzyszenie Architektów Polskich może poprzeć postępowanie o zamówienie na twórczą pracę projektową nie będące konkursem, przeprowadzane przez zamawiającego na zasadach ogólnie obowiązujących, poprzez udzielenie sędziów konkursowych SARP do uczestnictwa w jego rozstrzyganiu, o ile celem tego postępowania będzie zapewnienie jakości tworzonej w jego rezultacie architektury poprzez m.in. ustalone w nim warunki uczestnictwa oraz kryteria wyboru, a także o ile będzie zagwarantowany profesjonalizm i bezstronność oceny w całym postępowaniu.
§ 4

Stowarzyszenie Architektów Polskich organizuje lub współorganizuje konkursy bądź bierze udział w organizacji konkursów z upoważnienia zamawiającego i na zasadach z nim uzgodnionych z zastrzeżeniem ustaleń § 2 i § 3.
Organizatorami konkursów SARP są Oddziały SARP oraz w szczególnych przypadkach Prezydium Zarządu Głównego SARP.
Rejestrację konkursów SARP prowadzi Prezydium Zarządu Głównego SARP.
Rejestrację konkursów popieranych przez SARP prowadzą Oddziały SARP.
§ 5

Członek Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału SARP, którego nazwisko znajduje się na krajowej liście sędziów konkursowych SARP, może uczestniczyć w charakterze sędziego konkursowego jedynie w konkursach SARP oraz konkursach popieranych przez SARP, każdorazowo tytułowany jako sędzia SARP.
Członek Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału SARP może uczestniczyć w charakterze sędziego konkursowego także w innych konkursach niż wymienione w ust.1 wyłącznie będąc pracownikiem zamawiającego i jego przedstawicielem w sądzie konkursowym, przy czym nie przysługuje mu tytuł sędzia SARP.
§ 6

Konkurs, w którego sędziowaniu uczestniczy sędzia konkursowy – członek Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału SARP jako sędzia SARP jest konkursem popieranym przez SARP.
Członek Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału SARP zamiar podjęcia się roli sędziego w konkursie jako sędzia SARP poprzedza zasięgnięciem opinii Prezydium Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału SARP, którego jest członkiem.
§ 7

Sędzia SARP pełni swą funkcję w sposób bezstronny, z najwyższą starannością, kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem, reprezentując w sądzie konkursowym Stowarzyszenie Architektów Polskich.

§ 8

W konkursie SARP w skład sądu konkursowego wchodzą sędziowie konkursowi SARP w liczbie nie mniejszej niż połowa składu sądu, o ile nie jest sprzeczne z przepisami ogólnie obowiązującymi, lecz nie mniejszej niż 2 osoby,

§ 9

W konkursie SARP sędziów konkursowych SARP, w tym sędziego referenta, do składu sądu konkursowego wyznacza organizator konkursu w porozumieniu z właściwym Kolegium Sędziów Konkursowych.
Przynajmniej jeden z sędziów powoływany zgodnie z ust.1 powinien być spoza terenu właściwości terytorialnej oddziału SARP, na którym organizowany jest konkurs.
Sędziowie konkursowi i ich zastępcy zobowiązują się do pełnienia swej funkcji na podstawie umowy z organizatorem konkursu.
Organizator konkursu odwołuje sędziego ze składu sądu konkursowego wyłącznie w wyniku:
naruszenia przez niego obowiązków wynikających z § 7,
utraty uprawnień, których wymaga się od uczestników konkursu.
§ 10

Praca sędziów konkursowych SARP podlega ocenie organizatora konkursu.
Wszelkie wnioski dotyczące oceny pracy sędziego SARP, w szczególności wynikłe z przestrzegania niniejszego regulaminu rozpatruje Zespół Koordynacyjny Sędziów Konkursowych Zarządu Głównego SARP na wniosek macierzystego Oddziału SARP sędziego SARP.
§ 11

Sędziowie SARP uczestniczący w pracach sądu konkursowego zobowiązani są do złożenia w macierzystym Oddziale SARP sprawozdania z przebiegu sędziowania nie później niż 2 tygodnie po rozstrzygnięciu konkursu. Sprawozdania Oddział SARP przekazuje do wiadomości Zespołowi Koordynacyjnemu Sędziów Konkursowych Zarządu Głównego SARP. Przechowywanie tych sprawozdań winno zachować warunki poufności prac sądu.
Sędzia SARP ma obowiązek uczestniczenia w szkoleniach sędziów konkursowych organizowanych przez SARP.
§ 12

Stowarzyszenie Architektów Polskich dba o ochronę praw autorskich uczestników konkursów SARP oraz ich uprawnień wynikających z warunków konkursu

§ 13

Warunki konkursu SARP o zasięgu międzynarodowym nie mogą być w sprzeczności z odpowiednimi zasadami Międzynarodowej Unii Architektów (UIA).

§ 14

Organizator konkursu SARP w porozumieniu z zamawiającym może ustalić potrącenia od kwot nagród i wyróżnień po opodatkowaniu na zasadach ogólnie obowiązujących, na cele statutowe SARP w wysokości określanej przez Zarząd Główny SARP.
W konkursach współorganizowanych przez SARP potrącenia na cele statutowe mogą być dzielone pomiędzy współorganizatorów lecz suma potrąceń nie może przekraczać wysokości określonej w ust.1.
W konkursach SARP i w konkursach popieranych przez SARP potrącenia na cele statutowe mogą być ustalone od kwot honorariów sędziów SARP.
§ 15

Organizator konkursu przekazuje Prezydium Zarządu Głównego SARP zapis utworów ocenianych w konkursie, o którym mowa w §2, wraz z wynikami konkursu w terminie 1 miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu, celem bieżącej publikacji i archiwizacji dorobku architektury polskiej.

§ 16

Wszystkie dokumenty i protokoły związane z pracą sądu konkursowego w konkursie, o którym mowa w §2, w tym decyzje o nagrodach i wyróżnieniach, opinie o pracach, opinie rzeczoznawców, wnioski, zalecenia i wytyczne są przechowywane w archiwum właściwego oddziału SARP.

UWAGI dot. dokumentu Kodeks Konkursowy SARP:

punkt C.
Wzory dokumentów rekomendowane przez SARP
Załącznik jest opracowywany przez Zespół Koordynacyjny Sędziów Konkursowych SARP

punkt D.
Lista Sędziów Konkursowych SARP
Lista jest dostępna na stronie www.architektsarp.pl